INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost CAR4WAY a.s. si Vás tímto dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu Vašich práv, jakožto subjektů údajů, souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).

1. Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Správcem osobních údajů je společnost CAR4WAY a.s., IČO: 25131401, se sídlem čp. 166, 290 01 Choťánky, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4741 (dále jen „C4W“).

2. Jaké osobní údaje zpracováváme, v jakém rozsahu a pro jaké účely?

Zpracováváme pouze ty osobní údaje a v takovém rozsahu, abychom Vám mohli poskytovat naše služby, abychom dodrželi naše zákonné povinnosti a dále abychom také chránili naše oprávněné zájmy. Shromažďujeme osobní údaje našich klientů, včetně bývalých klientů, kteří dali souhlas k tomu, abychom je nadále oslovovali s nabídkou našich služeb.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pro následující účely:

(a) Zpracování pro registraci v systému carsharingu C4W, samotné uzavření smlouvy a dále poskytnutí plnění dle smlouvy o dočasném užití vozidla, kterou jste s námi uzavřeli

Pro účely plnění naší společné smlouvy zpracováváme následující kategorie Vašich osobních údajů:

(1) identifikační údaje, jako jsou jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo nebo jiné osobní identifikační číslo a adresa trvalého pobytu či sídla;

(2) kontaktní údaje, včetně čísla mobilního telefonu a e-mailové adresy;

(3) údaje vyplývající z Vašeho dokladu totožnosti a řidičského průkazu, jako jsou čísla průkazů, datum jejich vydání, doba platnosti, označení orgánu, který je vydal, informace o trvalém pobytu (bydlišti) a místě skutečného pobytu, rozsah řidičského oprávnění, a informace o existenci (absenci) zdravotních kontraindikací k používání vozidla a fotografie;

(4) platební údaje, včetně prvních šesti a posledních čtyř čísel Vaší platební karty a identifikačních znaků nezbytných pro vykonání platby;

(5) jiné osobní údaje a dokumenty vzniklé v rámci administrace a plnění naší společné smlouvy, včetně příp. pokut či jiných sankcí, pojistných plnění atp.

Tyto údaje zpracováváme zejména za účelem ověření Vaší identity, Vašeho oprávnění řídit motorové vozidlo a dále také za účelem zajištění komunikace týkající se plnění naší společné smlouvy. Vaše platební údaje zpracováváme pro účely zajištění zaplacení poskytnutých služeb. Podrobněji viz. Zásady ochrany soukromí.

Poskytnutí a zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy a její následné plnění dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

(b) Zpracování na základě zákonných povinností C4W

Některá zpracování Vašich osobních údajů nám ukládá zákon. Např. účetní a daňové doklady, kterými poskytované služby vyúčtováváme, mohou též obsahovat některé osobní údaje (např. Vaše jméno a příjmení, typ poskytnuté služby). Tyto doklady uchováváme pouze pro účely splnění povinností stanovených relevantními účetními a daňovými právními předpisy, po dobu uloženou těmito předpisy.

Toto zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností C4W dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

(c) Zpracování na základě oprávněného zájmu

Některé osobní údaje zpracováváme pro účely našich oprávněných zájmů k obhajobě právních nároků a za účelem ochrany našeho majetku. Jedná se zejména o Vaše identifikační údaje, geolokační údaje vozidla a údaje týkající se administrace smlouvy, včetně dokumentů od správních orgánů a pojišťoven nebo jiné osobní údaje nezbytné pro výše uvedené účely.

Toto zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

(d) Marketing

Vaše osobní údaje rovněž zpracováváme pro účely našich marketingových kampaní, např. pro zasílání individuálních nabídek námi poskytovaných služeb, pokud jste s takovým zpracováním Vašich osobních údajů nevyjádřil nesouhlas. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pro účely marketingu i po ukončení trvání naší společné smlouvy, pokud jste nám k takovému zpracování dal svůj výslovný souhlas.

Zpracování osobních údajů našich klientů pro účely přímého marketingu je naším oprávněným zájmem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), jejich zasílání ale můžete kdykoliv odmítnout prostřednictvím naší kontaktní e-mailové adresy viz níže nebo způsobem popsaným v marketingovém e-mailu.

U našich bývalých zákazníku je zpracování založeno na souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

3. Probíhá automatické zpracování Vašich osobních údajů?

Ověřování Vašeho věku bude předmětem automatizovaného rozhodování. Automatizované rozhodování je v tomto případě nezbytné k uzavření smlouvy, čímž je splněna podmínka dle čl. 22 odst. 2 písm. a) GDPR. Kontrola věku v takovém případě proběhne automaticky a pokud údaj o věku ukáže jako nevyhovující podmínkám smlouvy, bude Vaše žádost o registraci zamítnuta. V takovém případě máte právo žádat o lidský zásah, což znamená, že ověření výsledku automatizovaného zpracování provede fyzická osoba. K takové kontrole přistoupíme, pokud s automatizovaným rozhodnutím vyjádříte svůj nesouhlas vznesením námitky.

4. Kdo zpracovává vaše osobní údaje?

Osobní údaje zpracovává přímo C4W nebo vybraní zpracovatelé, jež rovněž poskytují dostatečné a věrohodné záruky o zabezpečení ochrany Vašich osobních údajů (např. poskytovatelé IT služeb a služeb v oblasti bezpečnosti, účetní, poskytovatelé analytických služeb a jiní dodavatelé).

Dále mohou být Vaše osobní údaje za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům, České národní bance apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo je můžeme přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem. Osobní údaje v zákonem stanoveném rozsahu mohou být také předány pojišťovnám.

Osobní údaje mohou být předávány ke zpracování v rámci Evropské unie, resp. Evropského hospodářského prostoru („EHP“). i mimo EHP (např. společnostem ze skupiny Louda, v případě, že naše služby využijete i mimo Českou republiku). Pokud budou Vaše osobní údaje předávány mimo EHP, bude tak činěno v souladu s právními předpisy a pouze pokud bude zajištěna jejich dostatečná ochrana, zejména:
1) rozhodnutím Evropské komise o přijatelné ochraně v zemi či zemích přijímající osobní údaje,
2) vhodnými závaznými vnitřními předpisy příjemce,
3) schváleným etickým kodexem spolu se závaznými a vynutitelnými závazky správce nebo zpracovatele v zemi mimo EU a EHP,
4) na základě výjimky pro specifické situace, nebo
5) standardními smluvními doložkami v souladu s normami EU schválenými Evropskou komisí.

5. Jakým způsobem zajišťujeme ochranu vašich osobních údajů?

Uplatňujeme opatření nezbytná k bezpečnému uchování informací v elektronické nebo fyzické podobě, a k zabránění neoprávněnému přístupu, změnám či zveřejnění informací. Naše zabezpečení informací jsou podporovány řadou bezpečnostních standardů, procesů a postupů. Informace ukládáme v prostorách s omezeným přístupem nebo v elektronických databázích vyžadujících přihlašovací údaje a hesla. Požadujeme, aby poskytovatelé našich datových úložišť a jiní zpracovatelé splňovali příslušné standardy průmyslového zabezpečení. Všichni partneři, zaměstnanci a poskytovatelé služeb, kteří mají přístup k důvěrným informacím, podléhají povinnosti mlčenlivosti.

6. Po jakou dobu Vaše osobní údaje uchováváme?

Osobní údaje uchováváme jen po dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu. Pro poskytování našich služeb zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání Vaší smlouvy, po ukončení smluvního vztahu po dobu nezbytně nutnou a vyžadovanou právními předpisy nebo po dobu trvání našeho oprávněného zájmu. U souhlasu zpracováváme Vaše osobní údaje jen do jeho odvolání, maximálně však po dobu 5 let od jeho udělení.

7. Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

 • Právo na informace o zpracování a přístup k Vašim osobním údajům
  Máte právo od nás získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím o zpracování. Máte rovněž právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.
 • Právo na opravu
  Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, případně doplnili neúplné osobní údaje. Informujte nás, prosím, o všech změnách týkajících se Vašich osobních údajů na níže uvedené adrese.
 • Právo na omezení zpracování
  Jakožto subjekt údajů máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů pokud:
  • popíráte přesnost osobních údajů, které o Vás zpracováváme, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost Vašich osobních údajů ověřit;
  • zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale Vy odmítáte jejich výmaz a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
  • zpracování Vašich osobních údajů již není z naší strany potřebné, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo
  • jste vznesli námitku proti zpracování z důvodu rozhodování pouze na základě automatizovaného zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
  Pokud bylo zpracování omezeno na základě některého z výše uvedených důvodů, mohou být dotčené osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. O zrušení omezení zpracování Vašich osobních údajů jsme povinni Vás předem informovat.
 • Právo vznést námitku
  Domníváte-li se, že zpracování osobních údajů probíhá v rozporu s ochranou Vašeho soukromí nebo v rozporu s právními předpisy, máte právo vznést proti takovému zpracování osobních údajů námitku. Stejně tak můžete vznést námitku proti automatizovanému rozhodování.
 • Právo na přenositelnost
  Máte právo získat Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci tak, aby osobní údaje byly předány přímo společností C4W druhému správci, je-li to technicky proveditelné.
 • Právo na výmaz
  Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

  osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, odvoláte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a na naší straně neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování, vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů a na naší straně neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, osobní údaje byly zpracovávány protiprávně, osobní údaje musí být vymazány ke splnění naší právní povinnosti, osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

  Výše uvedené podmínky se neuplatní, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné:

  pro výkon práva na svobodu projevu a informace pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na nás vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je jsme pověřeni; z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví; pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování; nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Právo odvolat souhlas
  Pokud zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, můžete takový souhlas kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Odvolat souhlas lze kdykoli písemně zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní adresu uvedenou níže, a to bez jakýchkoli následků pro naše společné stávající anebo budoucí smluvní vztahy.
 • Právo podat podnět nebo stížnost
  V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na nás nebo se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, https://www.uoou.cz.

  Veškerá sdělení a vyjádření Vám poskytneme bezplatně a co nejdříve (nejpozději však do jednoho měsíce).

8. Kde nás můžete kontaktovat?

Svá práva můžete uplatnit a své dotazy nebo připomínky nám můžete sdělit telefonicky na čísle +420 601 311 011, e-mailem na adrese info@car4way.cz nebo osobně či písemně na adrese sídla C4W: č.p. 166, 290 01 Choťánky.

Zásady ochrany soukromí při používání mobilní aplikace CAR4WAY carsharing a webových stránek www.car4way.cz

Děkujeme za Váš zájem o službu CAR4WAY carsharingu dostupnou prostřednictvím mobilní aplikace CAR4WAY carsharing a/nebo na webové stránce https://www.car4way.cz/carsharing (společně dále jen „aplikace“). Zavazujeme se chránit Vaše soukromí jakožto uživatele aplikace. Tento dokument vysvětluje, jak zpracováváme osobní údaje, které souvisejí s užíváním aplikace. „Osobní údaje“ znamenají veškeré informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem osobních údajů je společnost CAR4WAY a.s., IČO: 25131401, se sídlem čp. 166, 290 01 Choťánky, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4741 (dále jen „C4W“).

2. Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje a jaké právní tituly k tomu máme?

Zpracováváme osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Údaje se zpracovávají pro následující účely: plnění dohody o používání aplikace (poskytování aplikace a jejich funkcí) vždy však v míře, která je pro tyto účely nezbytná. Když se do aplikace zaregistrujete, budeme shromažďovat údaje o jméně, telefonním čísle a e-mailové adrese, abychom je propojili s požadavkem na vytvoření Vašeho uživatelského účtu. Zpracováváme informace a údaje, které jste nám poskytli, abychom reagovali na Váš požadavek prostřednictvím naší služby zákaznické podpory. Vymažeme osobní údaje, jakmile již nejsou zapotřebí pro účely plnění smlouvy. Další ukládání nebo zpracování bude prováděno tak, jak je popsáno níže. Pokud jste zvolili zpracování osobních údajů pro jiné účely, než jsou výše uvedené, pak je toto zpracování prováděno na základě Vašeho souhlasu. Souhlas je vždy dobrovolný a můžete ho kdykoliv odvolat. Svůj souhlas můžete odvolat také zasláním e-mailu na info@car4way.cz a uvést rozsah odvolání. Používáme jak údaje, které uvádíte, tak i údaje, které se nacházejí na Vašem mobilním zařízení nebo jsou jimi generovány prostřednictvím funkcí zařízení (např. údaje o poloze zařízení). Použití aplikace je možné bez přístupu k těmto údajům a přístup aplikace lze kdykoliv deaktivovat a znovu aktivovat v Nastavení zařízení. Pokud je však přístup aplikace k údajům deaktivován, může dojit k omezení dostupnosti některých funkcí aplikace. Pokud je to nezbytně nutné, tak zpracováváme Vaše osobní údaje nad rámec smluvního plnění za účelem prosazování oprávněných svých zájmů nebo oprávněných zájmů třetích stran. Oprávněné zájmy zahrnují např. udržování funkčnosti a bezpečnosti našich informačních systémů. Obecně osobní údaje mažeme, jakmile jich není zapotřebí pro další zpracování nebo archivování za účelem ochrany příslušného oprávněného zájmu. Další ukládání nebo zpracování bude prováděno, jak je popsáno níže, např. proto, že jsme povinni vyhovět právním povinnostem a uchovávat údaje v souladu např. s daňovými zákony. Zpracováváme proto také osobní údaje uživatelů, je-li to nezbytné pro dodržování právních povinností. Zpřístupníme osobní údaje uživatele pouze v případě, že existuje právní povinnost vůči státním orgánům a orgánům činným v trestním řízení apod.

3. Jaký obsah zasíláme a ukládáme do Vašeho zařízení?

Aplikace využívá soubory cookies a podobné technologie (dále společně jen „cookies“). Cookies jsou malé soubory uložené na Vašem zařízení zasílané např. z webových stránek, které navštívíte, a jsou uloženy ve vnitřní paměti zařízení. Lze je použít k určení, zda zařízení již s námi komunikovalo a jakým způsobem. Osobní údaje mohou být uloženy v cookies, pokud jste nám udělili souhlas nebo pokud je to naprosto nutné z technických důvodů za účelem plnění smlouvy, např. umožnění bezpečného přihlášení.

Aplikace může rovněž použít kódy a knihovny třetích stran za účelem shromáždění informací, zlepšení služeb a zjištění informace o Vaší poloze, a to pro marketingové a analytické účely, popř. k přesměrování na jiné stránky. Pokud se rozhodnete odmítnout cookies, může dojít k omezení rozsahu služby. Nastavení použití cookies je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů ve výchozím nastavení cookies automaticky přijímá. Webový prohlížeč můžete nastavit tak, abyste zakázali nebo zablokovali ukládání cookies do Vašeho zařízení, včetně cookies třetích stran. Můžete také blokovat nebo povolit ukládání cookies pouze pro určité webové stránky. Můžete kdykoliv odstranit cookies, které jsou již uloženy ve Vašem zařízení, a můžete provést odpovídající změny v nastavení příslušného internetového prohlížeče.

Údaje, které získáme tímto způsobem, mohou být zpřístupněny jiným zpracovatelům, kteří dostatečným a důvěryhodným způsobem zaručí ochranu Vašich osobních údajů, zejména se to týká provozovatelů jiných služeb a internetových platforem. Shromážděné cookies se zpracovávají především prostřednictvím:

Google Play Services

AdMob & AdSense

Firebase Analytics

4. Jak dlouho uchováváme Vaše údaje?

Ukládáme a zpracováváme vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou pro příslušný účel. Kromě toho jsou data uložena a zpracovávána pouze v případě, že je to nutné k jiným účelům, jako je například splňování zákonných požadavků (např. povinnosti uchovávání údajů v souladu s daňovými nebo obchodními zákony). V tomto případě omezujeme další zpracování údajů pro tento účel a právní základ dalšího zpracování. Právní základ zpracování údajů se plní na následujících právních základech: Zpracování dat pro plnění smlouvy: Článek 6, odstavec 1 b) GDPR. Zpracování dat na základě vašeho souhlasu: Článek 6, odstavec 1 a) GDPR. Zpracování dat pro účely oprávněných zájmů: Článek 6, odstavec 1 f) GDPR. Zpracování dat pro splnění právních povinností: Článek 6, odstavec 1 c) GDPR. Ukládání poskytovateli ve třetích zemích, kteří poskytli „vhodné záruky“ podle čl. 46 GDPR, v případě, že se využívají poskytovatelé služby, jak je uvedeno v odstavci „Příjemci osobních údajů“, jsou zajištěny standardními doložkami o ochraně údajů schválenými nebo přijatými Evropskou komisí, závaznými podnikovými pravidly nebo podobnými nástroji. Práva subjektů údajů: Jako subjekt údajů, kterého se dotýká zpracování údajů, máte právo na informace (čl. 15 GDPR), opravu (čl. 16 GDPR), výmaz údajů (čl. 17 GDPR), omezení zpracování (čl. 18 GDPR) a přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR). Právo vznést námitku z důvodů souvisejících s Vaší konkrétní situací, máte právo kdykoliv podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě článku 6, odstavec 1 e) GDPR (zpracování pro veřejný zájem) nebo čl. 6, odstavec 1 f) GDPR (zpracování údajů založené na zohlednění zájmů). Pokud vznesete námitku, budeme i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje pouze v případě, že můžeme prokázat závazné, legitimní důvody, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo jedná-li se o zpracování pro účely uplatňování, výkonu nebo ochrany právních nároků. Chcete-li uplatnit své právo vznést námitku, kontaktujte nás na e-mailu info@car4way.cz.

5. Stížnosti

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu s právními požadavky, pak máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu pro ochranu údajů (čl. 77 GDPR) jak je uvedeno níže.

6. Podrobněji o osobních údajích, které zpracováváme při plnění smlouvy

Při využívání služby CAR4WAY carsharing po Vás můžeme požadovat poskytnutí (1) příjmení, křestního jména, příp. dalších jmen (je-li uvedeno v průkazu totožnosti), (2) dne, měsíce a roku narození, (3) místa narození, (4) případně individuálního identifikačního (rodného) čísla, (5) vydávající orgánu, data vydání a doby platnosti, série a čísla průkazu totožnosti (nebo náhradního dokladu), (6) údaje o registrační adrese v místě bydliště, (7) údaje z řidičského průkazu (vydávající orgán, datum vydání a doba platnosti, série a číslo řidičského průkazu, skupina řidičského oprávnění), (8) kontaktní údaje mimo jiné včetně čísla mobilního telefonu, e-mailové adresy, (9) informace o přítomnosti (absenci) zdravotních kontraindikací pro užívání vozidla, (10) fotografii, (11) údaje o místě výkonu práce nebo zastávané pozici, (12) geolokační údaje (navigační údaje), (13) reklamní identifikační číslo pro účely identifikace zařízení uživatele při zahájení pronájmu, odemknutí/zamknutí vozidla a (14) jakékoliv další osobní údaje, které souvisejí nebo mohou být vytvořeny ve spojitosti s uzavřením nebo plněním smlouvy, jejíž jste stranou. Informace, které požadujeme, budeme uchovávat my a budou použity tak, jak je popsáno v těchto zásadách zpracování osobních údajů.

7. Podrobněji o účelech zpracování

Předcházení podvodům a ověření totožnosti uživatele

Kontrolujeme Vaše osobní údaje vůči sankčním seznamům a seznamům dle právních požadavků a v rámci našich oprávněných zájmů. Aby se předešlo podvodům, provádíme ověřování totožnosti jako součást procesu vytvoření uživatelského účtu. V rámci ověření Vašeho řidičského průkazu, průkazu totožnosti a selfie, které jste pořídili, budou údaje shromážděny a zpracovány pro účely ověření vaší totožnosti. Údaje z řidičského průkazu a průkazu totožnosti jsou načteny elektronicky ze snímků Vašeho řidičského průkazu, který jste pořídili a snímku Vašeho obličeje, a jsou porovnány s foto na řidičském průkazu/průkazu totožnosti (shoda obličeje). Tyto snímky jsou uloženy jako trvalý důkaz o ověření totožnosti kontrolou řidičského průkazu/průkazu totožnosti. Rovněž zpracováváme údaje o poloze (výchozí, průběžné a konečné poloze) svých vozidel z bezpečnostních důvodů, ale také s cílem analyzovat využívání flotily. Tyto údaje slouží také k vývoji statistického modelu, který je schopen předvídat možnou budoucí poptávku po vozidlech. Pro statistické účely se zpracovávají pouze údaje bez přímé vazby na uživatele. Rozsah zpracování údajů se zakládá na zpracování dat pro účely oprávněných zájmů (čl. 6, odst. 1 f) GDPR).

Pronájem

Pro zahájení a ukončení individuálního pronájmu našich vozidel je nutné, abychom zaznamenali výchozí, průběžnou a konečnou polohu, ujetou vzdálenost, množství použitého paliva, čas a datum pronájmu. Zpracováváme Vaše osobní údaje poskytnuté během registrace do naší služby za účelem vytvoření uživatelského účtu a kontaktování Vás v souvislosti se smlouvou. Toto zahrnuje i ověření řidičského průkazu jedním z našich partnerů pro ověřování. V této souvislosti shromažďujeme údaje o Vašem řidičském průkazu, abychom zajistili, že máte odpovídající řidičské oprávnění. Pokud kontaktujete naši službu zákaznické podpory e-mailem nebo telefonicky, pak shromažďujeme informace a údaje (včetně osobních údajů), které poskytujete, abychom mohli zpracovat Vaši žádost. Další shromažďování a zpracování osobních údajů, například nahrávání hovorů pro zlepšení našich služeb zákaznické podpory, bude probíhat pouze, pokud jste k tomu udělili souhlas. Pokud používáte vozidlo jiného subjektu ve skupině v jiné zemi, předáme Vaše osobní údaje, které jste poskytli při registraci, a ověření tomuto subjektu ve skupině, abychom Vám mohli umožnit pronájem i v této zemi. V případě nehody s vozidlem C4W zpracováváme osobní údaje shromážděné v souvislosti s nehodou za účelem vyrovnání škod s druhým účastníkem nehody a/nebo s naší pojišťovnou a/nebo s pojišťovnou druhého účastníka nehody. Rovněž zpracováváme Vaše osobní údaje shromážděné během jednotlivých procesů pronájmu s cílem identifikovat a opravit případné chyby a selhání v procesu pronájmu a v celkovém provozování služeb. Informujeme Vás o tom, že v nezbytném případě máme právo předat Vaše osobní údaje v rozsahu (jméno, příjmení, adresa bydliště) třetím stranám, pokud je to nezbytné, aby se umožnilo příslušným třetím stranám navázat kontakt s Vámi a přímo vznést nárok v případě zjevně důvodného nároku třetích stran uplatňovaného vůči nám, které vyplývají z parkovacích přestupků na soukromých prostorách, kterých jste se mohli dopustit. Můžeme předat Vaše osobní údaje vládním orgánům, soudům, externím poradcům a dalším podobným třetím stranám, které jsou veřejnými orgány nebo oprávněnými třetími stranami (např. poskytovatelé platformy pro mobilitu), jak je vyžadováno nebo umožňováno platnými právními předpisy, např. je-li zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů. K tomu může dojít v případě, kdy se dopustíte správního deliktu během pronájmu.

Marketingové účely

Abyste měli možnost obdržet aktuální informace, zprávy o našich produktech a službách a individualizované nabídky, můžeme Vás kontaktovat písemně nebo prostřednictvím telefonického hovoru, popř. elektronicky (e-mail, SMS, push-notifikace). Pokud jste udělili souhlas, pak mohou být Vaše osobní údaje také shromažďovány a zpracovávány pro použití analytických metod, včetně profilování za účelem zjištění a určení Vašich zájmů. Toto probíhá za účelem individualizace kontaktů mezi námi. Zpracování může zahrnovat shromažďování a zpracování zvyků v používání internetu a používání sociálních médií. Na základě Vašeho souhlasu Vám můžeme také poskytnout informace o partnerech, kteří s námi spolupracují, a o jejich produktech a službách, vytváření uživatelských profilů pro zlepšení našich služeb, a ještě lepšímu přizpůsobení našich výrobků vašim potřebám a nakonec provádění personalizovaných průzkumů trhu a veřejného mínění pro účely zajištění kvality a zlepšování našich služeb a produktů. To také zahrnuje údaje o poloze vozidla a transakcích, které vznikají během používání služeb. Pokud používáte odpovídající službu, pak se generují údaje o poloze a pohybu (zejména údaje GPS). Zpracováváme údaje, které jsou nám předávány z vozidel za účelem vyhodnocování, např. v jaké oblasti a kdy využíváte službu C4W. Tímto způsobem můžeme upozornit na vhodné reklamní kampaně nebo Vám zobrazit dostupné nabídky mobility ve Vaší oblasti, když zaparkujete své vozidlo. Shromažďování a zpracování těchto dat nám umožňuje lépe analyzovat naše služby a v konečném důsledku je podstatně zlepšit pro všechny uživatele.

8. Máte povinnost poskytnout své osobní údaje, a co se stane, pokud je neposkytnete?

Poskytnutí osobních údajů k plnění smlouvy, jejíž jste stranou, nebo za účelem učinění postupů na základě Vaší žádosti před uzavřením smlouvy, je nezbytné, jinak bychom nemohli plnit takovou smlouvu nebo bychom nebyli v pozici, abychom učinili kroky na základě Vaší žádosti. Poskytování ostatních osobních údajů je dobrovolné. Pokud například nechcete poskytnout své osobní údaje jako součást svého souhlasu, můžete i nadále používat některé služby aplikace v omezeném rozsahu a může nastat situace, že nebude možné, abychom Vám nabízeli ty služby a produkty, které vyžadují Váš zvláštní souhlas.

9. Podrobněji o předání osobních údajů třetím stranám

K zajištění fungování služby CAR4WAY carsharing využíváme externích poskytovatelů IT služeb, kteří poskytují infrastrukturu serveru, údržbu informačních technologií nebo rozsáhlá řešení informačních technologií (např. služby cloud) a softwarová řešení CAR4WAY carsharing. Jsme oprávněni a povinni poskytnout Vaše údaje vládním orgánům, soudům, a podobným třetím stranám, na základě zákonné povinnosti (např. parkovací delikt nebo správní delikty nebo právní povinnost poskytnout informace nebo pozastavení účtu z důvodu neoprávněného použití). V případě nehody s vozidlem jsou zákaznické údaje předány pojišťovnám a případně druhému účastníkovi nehody. Využíváme služeb externích poskytovatelů služeb pro zajištění bezpečnosti a čistoty vozidel a pro nalezení jakýchkoliv ztracených předmětů. Za tímto účelem mohou být údaje související s vozidlem a v některých případech související s řidičem předány těmto poskytovatelům služeb. Využíváme služeb externích poskytovatelů služeb pro účely poskytování našich služeb zákaznické podpory. Za tímto účelem se osobní údaje zákazníka předávají těmto poskytovatelům služeb. Pro ověření řidičských průkazů využíváme služeb externích poskytovatelů služeb ověření totožnosti. Za tímto účelem se osobní údaje zákazníka předávají těmto poskytovatelům služeb. CAR4WAY carsharing zpracovává vaše údaje v zemích, kde Evropská komise zavedla odpovídající úroveň ochrany údajů. V následujících případech zpracování probíhá v zemích, kde Evropská komise nezavedla odpovídající úroveň ochrany údajů. Zajistili jsme odpovídající úroveň ochrany údajů přijetím vhodných záruk, zejména uzavíráním smluv s příjemci osobních údajů založených na tzv. standardních smluvních doložkách EU, které vydala Evropská komise v souladu s čl. 46, odst. 2 GDPR. Pro organizaci marketingových aktivit a reklamních kampaní jsou osobní údaje uživatele částečně předávány poskytovatelům služeb pro tyto účely. Využíváme externích poskytovatelů služeb pro účely průzkumu trhu.

10. Podrobněji o době, po kterou uchováváme Vaše údaje a Vašich právech

Uchováváme Vaše osobní údaje po dobu, kdy jsou tyto osobní údaje nezbytné pro plnění účelu, pro který byly tyto údaje shromážděny. Kromě toho ukládáme osobní údaje, pokud to vyžadují právní předpisy. Osobní údaje uchováváme až do uplynutí příslušných promlčecích lhůt, aby byla schopna uplatnit jakékoliv existující právní nároky.

11. Rekapitulace Vašich práv a informace o dozorovém orgánu

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte zejména následující práva: požadovat informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme; požadovat od nás vysvětlení týkající se zpracování osobních údajů; požadovat přístup k takovým údajům a požadovat aktualizaci nebo opravu těchto údajů; požadovat, abychom vymazali osobní údaje - společnost vymaže dané údaje, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy společnosti. Podle zákona o ochraně údajů máte následující práva: V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte následující práva, která však mohou být omezena podle platných vnitrostátních předpisů v oblasti ochrany údajů: V souladu s čl. 15 GDPR máte právo na informace o osobních údajích, které shromažďujeme. To znamená, že máte právo získat od nás potvrzení, zda se zpracovávají či nezpracovávají Vaše osobní údaje, a pokud zpracováváme pak můžete požádat o přístup k nim. Přístup k informacím zahrnuje, mimo jiné, účely zpracování, kategorie osobních údajů, kterých se to týká, a všechny příjemce nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny. Není to však absolutním právem a zájmy jiných jednotlivců mohou omezovat Vaše právo na přístup. Máte právo obdržet kopii osobních údajů, které jsou předmětem zpracování. Další kopie, které si vyžádáte, mohou podléhat přiměřenému poplatku, který vychází z administrativních nákladů. Právo na přístup může být omezeno v souladu s platnými právními předpisy. Máte právo na opravu nepřesného osobního údaje v souladu s čl. 16 GDPR. To znamená, že máte právo na to, abychom opravili nepřesný osobní údaj, který se Vás týká. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. Máte právo na výmaz svých osobních údajů v souladu s čl. 17 GDPR. To znamená, že za určitých okolností můžete mít právo na to, abychom vymazali osobní údaje, které se Vás týkají, a my máme povinnost takové osobní údaje vymazat. Právo na výmaz může být omezeno v souladu s platnými právními předpisy. Podle zákona o ochraně v souladu s čl. 18 GDPR máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů. To znamená, že v tomto případě budou příslušné údaje označeny a můžeme je zpracovat pouze k určitým účelům (např. s Vaším souhlasem nebo za účelem vznesení právních nároků). V souladu s čl. 20 GDPR za určitých okolností můžete mít právo obdržet osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému subjektu, aniž bychom tomu bránili. Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním údajů, pak ho můžete kdykoliv odvolat s účinností do budoucna. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu pro dohled nad ochranou údajů, zejména ve členském státě EU svého obvyklého bydliště nebo místa, kde došlo k údajnému porušení GDPR. Za určitých okolností máte z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se zpracovávají pro účely přímého marketingu, a to kdykoliv během zpracování osobních údajů, a po nás je požadováno, abychom Vaše osobní údaje dále nezpracovávali. Navíc jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. V tomto případě nebudeme již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat. Chcete-li uplatnit své právo vznést námitku nebo uplatnit jiné právo, kontaktujte nás, prosím na e-mailu info@car4way.cz pokud si nejste jistí, jestli dodržujeme povinnosti spojené se zpracováním osobních údajů, kontaktujte náš úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, WWW: https://www.uoou.cz.

12. Aktualizace tohoto prohlášení o ochraně soukromí

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být průběžně aktualizovány například z důvodu zavedení nových technologií nebo uvedení nových služeb. Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit nebo doplnit tyto zásady ochrany osobních údajů. Změny zveřejníme na www.car4way.cz a budeme vás náležitě informovat prostřednictvím e-mailu.

Offline