Carsharing

Rámcová smlouva

27. května 2021 | CAR4WAY

Rámcová smlouva o členství v systému CAR4WAY 

 

 

Smluvní strany:

 

CAR4WAY a.s.

IČ: 25131401

se sídlem: Poděbrady, Choťánky 166, okres Nymburk, PSČ 290 01

zapsaná v oddílu B., vložce 4741, obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze zastoupená Pavlem Loudou, předsedou představenstva (dále jen „CAR4WAY a.s. nebo „Poskytovatel“)

 

 

 a

 

 Jméno a příjmení:

 

Datum narození:

bydliště:

Kontaktní adresa.:

e-mail:

telefon:

(dále jen „Uživatel“)

 

(Poskytovatel nebo Uživatel samostatně dále též „Smluvní strana“) (Poskytovatel a Uživatel společně dále též „Smluvní strany“)

 

uzavřely tuto Rámcovou smlouvu o členství v systému CAR4WAY:

 

I.

 

Úvodní ustanovení

 

1.1.   Tato rámcová smlouva o členství v Systému CAR4WAY (dále jen „Smlouva“) upravuje základní práva a povinnosti mezi Poskytovatelem Systému CAR4WAY a jeho Uživatelem. Uzavřením této Smlouvy a současně splněním dalších podmínek uvedených v této Smlouvě vznikne Uživateli právo užívat Systém CAR4WAY, který je poskytován Poskytovatelem Uživateli.

1.2.   „Systémem CAR4WAY“ se pro účely této Smlouvy rozumí systém tzv. sdílení Automobilů (car sharing) založený na úplatném krátkodobém pronájmu automobilů ve vlastnictví Poskytovatele poskytovaný členům (uživatelům) Systému CAR4WAY Poskytovatelem s využitím elektronického zařízení a prostředků elektronické komunikace on-line. Systém CAR4WAY je definován jako soubor vzájemných práv a povinností uvedených v této Smlouvě, Všeobecných podmínkách Systému CAR4WAY a za cenu uvedenou v Ceníku.

1.3.   „Všeobecnými podmínkami Systému CAR4WAY“ se pro účely této Smlouvy rozumí podrobné vymezení vzájemných práv a povinností Poskytovatele a Uživatele při užívání Systému CAR4WAY, zejména podrobné podmínky užívání Automobilu Uživatelem. Všeobecné podmínky systému CAR4WAY jsou spolu s touto Smlouvou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Uživatel prohlašuje a potvrzuje, že se s Všeobecnými podmínkami Systému CAR4WAY podrobně seznámil a bezvýhradně s nimi vyslovuje souhlas. Způsob změn Všeobecných podmínek Systému CAR4WAY je uveden dále v této Smlouvě.

1.4.   „Ceníkem“ se pro účely této Smlouvy rozumí sazebník cen, které je Uživatel povinen hradit Poskytovateli v souvislosti s užíváním Systému CAR4WAY, zejména sazebník cen za užívání Automobilu a dalších případných poplatků. Pro Uživatele je vždy závazný Ceník Poskytovatele platný v době učinění rezervace Automobilu uvedený na internetových stránkách www.car4way.cz. Ceny v Ceníku jsou uvedeny vždy včetně daně z přidané hodnoty. Uživatel uzavřením této Smlouvy prohlašuje a potvrzuje, že se s Ceníkem podrobně seznámil a vyslovuje  s ním bezvýhradný souhlas. Způsob změn Ceníku je uveden dále v této Smlouvě.

1.5.   „Automobilem“ se pro účely této Smlouvy rozumí Automobil, který je ve vlastnictví Poskytovatele a je součástí vozového parku Poskytovatele zahrnutého do Systému CAR4WAY a který je vybaven specifickým elektronickým zařízením umožňujícím provozovat Systém CAR4WAY. Seznam Automobilů určených Poskytovatelem pro Systém CAR4WAY je dostupný Uživateli na internetových stránkách Poskytovatele. Automobily jsou viditelně označeny logem společnosti CAR4WAY. Elektronické zařízení umožňuje Uživateli otevírat Automobil pomocí Čipové karty popř. jiného systému, je-li zprovozněn a odesílat Poskytovateli v reálném čase data o jízdě, poloze a další data o stavu Automobilu pomocí sítě GSM a systému GPS, která jsou nezbytná pro provozování Systému CAR4WAY a pro účtování cen a poplatků dle Ceníku.

  

II.

 

Uzavření Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku

 

2.1.   Tato Smlouva je uzavřena mezi Poskytovatelem a Uživatelem prostřednictvím komunikace na dálku prostřednictvím internetových stránek Poskytovatele www.car4way.cz a formuláře za podmínek uvedených dále v této Smlouvě. Uživatel není oprávněn návrh této Smlouvy jakkoli měnit, upravovat či doplňovat. Jakékoliv výhrady, doplnění, omezení nebo jiné změny k této Smlouvě v rámci registrace se považují za odmítnutí návrhu Poskytovatele a nedojde k uzavření této Smlouvy.

2.2.   Uživatel prohlašuje a potvrzuje, že:

a)    do registračního formuláře vyplnil pravdivé a nezkreslené požadované osobní údaje, zejména jméno a příjmení, adresu bydliště (trvalého pobytu), popřípadě doručovací adresu, je-li odlišná, telefonní číslo a funkční e-mailovou adresu, ze které bude Uživatel komunikovat a na kterou mu bude Poskytovatel zasílat informace a další dokumenty předvídané touto Smlouvou, zejména vyúčtování ceny, změny Ceníku a Všeobecných podmínek Systému CAR4WAY, popř. další korespondenci; se seznámil s Informací před uzavřením této Smlouvy s Poskytovatelem podle § 1811 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a s Dalšími informacemi pro spotřebitele pro případ uzavření smlouvy za použití prostředku komunikace na dálku podle § 1843 občanského zákoníku (dále jen „Informace pro spotřebitele“) a těmto informacím pro spotřebitele porozuměl;

a)    se seznámil podrobně s touto Smlouvou, zejména s podmínkami registrace uvedenými v čl. III. této Smlouvy a s touto Smlouvou bezvýhradně souhlasí;

b)   se seznámil s Všeobecnými podmínkami Systému CAR4WAY a bezvýhradně s nimi souhlasí;

c)    se seznámil s Ceníkem a způsobem účtování cen uvedeným ve Všeobecných podmínkách Systému CAR4WAY a bezvýhradně s ním souhlasí;

d)   prostřednictvím registračního formuláře uložil do systému Poskytovatele pravé fotokopie svých osobních dokladů (foto nebo sken) - občanského průkazu nebo či jiného dokladu totožnosti (cestovního pasu, jde-li o cizozemce a povolením k trvalému pobytu) a řidičského průkazu nebo jiného řidičského oprávnění dle čl. 3.1. této Smlouvy;

e)    prostřednictvím platební brány uhradil prostřednictvím své platné platební (debetní/ kreditní) karty Registrační poplatek (viz čl. 3.5. této Smlouvy) ve výši uvedené v Ceníku.

2.2.   Po řádné registraci Uživatele a souhlasu Uživatele se smluvní dokumentací prostřednictvím portálu www.car4way.cz budou do e-mailové schránky Uživatele Poskytovatelem odeslány Informace pro Spotřebitele, tato (rámcová) Smlouva a Všeobecné podmínky Systému CAR4WAY a přihlašovací údaje do Uživatelského účtu.

2.3.   Tato Smlouva je uzavřena aktivací Uživatelského účtu ze strany Poskytovatele a vyrozuměním Uživatele o aktivaci Uživatelského účtu zaslaným Uživateli do emailové schránky, která proběhne bezodkladně po registraci (během pracovní doby), nejpozději však do 24 hodin od provedení registrace Uživatele. Okamžik doručení o vyrozumění o aktivaci Uživatelského účtu ze strany Poskytovatele se považuje za okamžik uzavření této Smlouvy. Poskytovatel si vyhrazuje právo  výjimečně  aktivaci   Uživatelského   účtu   odmítnout   a   tím   neuzavřít   tuto   Smlouvu s Uživatelem, a to i bez uvedení důvodů, zejména však v případě nesplnění podmínek pro Uživatele uvedených v této Smlouvě nebo pokud Uživatel uvedl při registraci nepravdivé nebo neúplné údaje nebo pokud bezvýhradně nesouhlasil se smluvní dokumentací. Dalším důvodem pro odmítnutí aktivace registrace je skutečnost, že Uživatel má dluhy po splatnosti vůči Poskytovateli nebo jiné obchodní společnosti ze skupiny Louda Auto, a.s. nebo pokud je na Uživatele prohlášena exekuce nebo pokud je Uživatel v úpadku nebo je proti němu zahájeno insolvenční řízení.

2.4.   Tato Smlouva je uzavřena aktivací Uživatelského účtu ze strany Poskytovatele a vyrozuměním Uživatele o aktivaci Uživatelského účtu zaslaným Uživateli do emailové schránky, která proběhne bezodkladně po registraci (během pracovní doby), nejpozději však do 24 hodin od provedení registrace Uživatele. Okamžik doručení o vyrozumění o aktivaci Uživatelského účtu ze strany Poskytovatele se považuje za okamžik uzavření této Smlouvy. Poskytovatel si vyhrazuje právo  výjimečně  aktivaci   Uživatelského   účtu   odmítnout   a   tím   neuzavřít   tuto   Smlouvu s Uživatelem, a to i bez uvedení důvodů, zejména však v případě nesplnění podmínek pro Uživatele uvedených v této Smlouvě nebo pokud Uživatel uvedl při registraci nepravdivé nebo neúplné údaje nebo pokud bezvýhradně nesouhlasil se smluvní dokumentací. Dalším důvodem pro odmítnutí aktivace registrace je skutečnost, že Uživatel má dluhy po splatnosti vůči Poskytovateli nebo jiné obchodní společnosti ze skupiny Louda Auto, a.s. nebo pokud je na Uživatele prohlášena exekuce nebo pokud je Uživatel v úpadku nebo je proti němu zahájeno insolvenční řízení.

2.5.   Pokud Poskytovatel odmítne uzavřít s Uživatelem tuto Smlouvu, vrátí bezodkladně Uživateli zaplacený Registrační poplatek, byl-li Uživatelem zaplacen a vyrozumí o této skutečnosti

Uživatele.Registrační poplatek se nevrací v případě, že Uživatel nebyl schválen z důvodu, že nesplňuje podmínky pro Uživatele  podle této  Smlouvy  nebo Všeobecných  podmínek systému  CAR4WAY,  a.s.  pokud  náklady na  prověření zákazníka převýší jeho výši.

2.6. Uživatel po aktivaci Uživatelského účtu obdrží Čipovou kartu prostřednictvím poštovní doporučené zásilky zaslané na adresu jeho bydliště nebo korespondenční adresu (je-li odlišná). Po předchozí domluvě si Uživatel může Čipovou kartu na žádost osobně vyzvednout na obchodním místě Poskytovatele.

 

III.

 

Podmínky registrace (členství) v Systému CAR4WAY

 

3.1.   Uživatelem Systému CAR4WAY se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, která je státním občanem České republiky a je držitelem řidičského oprávnění dle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu) skupiny B. motorových vozidel, má platný občanský a řidičský průkaz nebo cizozemec, který má platný cestovní pas a je držitelem příslušného řidičského oprávnění uděleného státem, který je členským státem Evropské unie nebo smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jiným státem podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která upravuje oblast silničního provozu a prokáže se platným povolením k trvalému pobytu. Uživatelem Systému CAR4WAY nemůže být osoba, na kterou je vedeno exekuční řízení nebo řízení o výkon rozhodnutí, a/nebo osoba, která je v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů, nebo je vůči ní zahájeno insolvenční řízení. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy požádat Uživatele o doložení/aktualizaci příslušných dokumentů za účelem ověření splnění podmínek pro užívání Systému CAR4WAY uvedených v tomto čl. 3.1. této Smlouvy.

3.2.   V případě, že Uživatel přestane kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy splňovat podmínky uvedené výše v čl. 3.1. této Smlouvy a/nebo neposkytne Poskytovateli součinnost při ověření/aktualizaci příslušných dokumentů za účelem ověření splnění podmínek pro užívání Systému CAR4WAY uvedených v tomto čl. 3.1. této Smlouvy, je Poskytovatel oprávněn Uživateli tuto Smlouvu vypovědět a zablokovat Čipovou kartu (přístup do Systému CAR4WAY), a to s okamžitou účinností.3.3.   Dokončením Registrace a aktivací Uživatelského účtu postupem dle čl. II. této Smlouvy je Uživateli zřízen uživatelský účet (dále jen „Uživatelský účet“) dostupný na internetových stránkách Poskytovatele www.car4way.cz nebo prostřednictvím aplikace ve smartphonu. Uživatel je odpovědný za správnost a aktuálnost registračních údajů uvedených v Uživatelském účtu, zejména osobních údajů, kontaktní adresy, číslo mobilního telefonu a e-mailové adresy, které jsou nezbytné   pro   řádné   užívání   Systému   CAR4WAY,   zejména   pro   komunikaci   Uživatele   s Poskytovatelem. Uživatel je při každé změně těchto kontaktních údajů povinen bezodkladně oznámit změny Poskytovateli a zanést změny do Uživatelského účtu.

3.4.   Uživatel se do Uživatelského účtu přihlašuje přihlašovacím jménem a heslem. Uživatelský účet umožňuje Uživateli zejména provádění rezervace Automobilu systémem on-line. Uživatelský účet dále obsahuje přehled vyúčtování za dílčí užívání (pronájem) Automobilu, smluvních pokut a dalších poplatků podle Ceníku, které byly Uživateli Poskytovatelem vyúčtovány. V Uživatelském účtu jsou dále Uživateli evidovány slevy či bonusy, pokud na ně Uživateli vznikne nárok dle této Smlouvy ve výši uvedené v Ceníku nebo navazujících dokumentech nebo jednostranně poskytnutých Poskytovatelem.

3.5.   Při registraci Uživatel uhradil Poskytovateli prostřednictvím platební/debetní karty poplatek za registraci ve výši uvedené v Ceníku (dále jen „Registrační poplatek“). Registrační poplatek představuje úhradu vstupních nákladů za provozování Systému CAR4WAY ze strany Poskytovatele a nákladů za provozování dalších služeb spojených se správou Systému CAR4WAY ze strany Poskytovatele. Uživatel bere na vědomí, že nemá nárok na vrácení Registračního poplatku a/nebo jeho poměrné části, a to ani v případě předčasného ukončení této Smlouvy, vyjma odstoupení od Smlouvy podle čl. 8.4. této Smlouvy.

3.6.   Poskytovatelpři  registraci zákazníka, který není občanem České republiky vyžaduje složení kauce, jejíž výše je uvedena v Ceníku. Kauce bude složena  a deponována u Poskytovatele po celou dobu trvání této Smlouvy a v případě jejího ukončení  bude vrácena Uživateli ve výši po odečtení případných nezaplacených pohledávek Poskytovatele za Uživatelem.

 

 

IV.

 

Čipová karta

4.1.   Poskytovatel vydá Uživateli, který splnil podmínky této Smlouvy, za účelem zpřístupnění užívání Systému CAR4WAY čipovou kartu (dále jen „Čipová karta“). Čipová karta může být nahrazena či doplněna jiným elektronickým prostředkem (smartphonem, platební kartou), pokud bude taková služba Poskytovatelem technicky zprovozněna.

 

4.2.   Čipová karta je vydána Uživateli na dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy. Čipová karta umožňuje Uživateli odemknout, užívat a uzamknout Automobil.

4.3.   Čipová karta je nepřenosná a je vydána Poskytovatelem výhradně osobě Uživatele. Uživatel není oprávněn Čipovou kartu jakkoliv poskytnout třetí osobě, zejména jí pronajmout, dát do podnájmu, půjčky, nebo předat do držby, ať již úplatně nebo bezúplatně. V případě porušení těchto podmínek je Poskytovatel oprávněn tuto Smlouvu vypovědět s okamžitou účinností.

4.4.   Uživatel je povinen okamžitě informovat Poskytovatele o ztrátě, odcizení nebo poškození Čipové karty za účelem deaktivace Čipové karty ze strany Poskytovatele, jinak je Poskytovateli odpovědný za škodu, která vznikla porušením této povinnosti. V případě ztráty, odcizení nebo zničení Čipové karty bude Uživateli Poskytovatelem vydána náhradní Čipová karta za administrativní poplatek ve výši 300,-Kč.

4.5.   Uživatel není oprávněn jakkoliv zkoumat, pozměňovat nebo jinak zasahovat do elektronického systému Čipové karty.

4.6.   Poskytovatel je oprávněn Uživateli zablokovat Čipovou kartu a tím znemožnit Uživateli užívání Systému CAR4WAY v případě podstatného porušení této Smlouvy nebo Všeobecných podmínek Systému CAR4WAY, zejména v případě neuhrazených peněžitých pohledávek Poskytovatele za Uživatelem, a to až do doby zjednání nápravy. V případě, že bude Čipová karta nahrazena či doplněna jiných elektronickým prostředkem (smartphonem, platební kartou) může Poskytovatel obdobně v přístupu a užívání Systému CAR4WAY v případě podstatného porušení této Smlouvy nebo Všeobecných podmínek Systému CAR4WAY zamezit, zejména v případě neuhrazených peněžitých pohledávek Poskytovatele za Uživatelem, a to až do doby zjednání nápravy

 

  

V.

 

Užívání Automobilu

5.1.   Uživatel, který splnil podmínky v této Smlouvě, je oprávněn užívat Systém CAR4WAY, tj. je oprávněn využít možnosti užívání (pronájmu) Automobilu Poskytovatele za cenu (nájemné) uvedenou v Ceníku. Uživatel bere na vědomí, že uzavřením této Smlouvy nevzniká Uživateli vždy a za jakýchkoliv okolností přímý nárok na rezervaci Automobilu (resp. uzavření dílčí nájemní smlouvy k Automobilu), a to zejména z důvodu omezeného vozového parku Poskytovatele, případných požadavků ostatních uživatelů Systému CAR4WAY a/nebo v případě technických překážek (porucha, poškození Automobilu), vyšší moci apod. a nemá vůči Poskytovateli jakékoliv nároky na náhradu škody či jiné újmy, pokud nebude možné Systém CAR4WAY a pronájem Automobilu využít.

5.2.   Uživateli vzniká nárok na užívání (pronájem) Automobilu rezervací přes Uživatelský účet, která se považuje za uzavření dílčí nájemní smlouvy k Automobilu (dále jen „Nájemní smlouva“), jejímž předmětem je závazek Poskytovatele dát Uživateli do užívání (nájmu) Automobil. Nájemní smlouva vzniká až potvrzením rezervace Uživatele ze strany Poskytovatele. Podrobný způsob rezervace Automobilu Uživatele a potvrzení rezervace ze strany Poskytovatele upravují Všeobecné podmínky Systému CAR4WAY, které upravují současně podmínky zrušení rezervace Automobilu jak ze strany Poskytovatele tak i Uživatele. Nájemní smlouva je uzavřena vždy na dobu určitou. Dobu rezervace (pronájmu) Automobilu upravují podrobně Všeobecné podmínky Systému CAR4WAY.

5.3.   Aktuální seznam volných Automobilů určených k rezervaci je dostupný po přihlášení Uživatele do Uživatelského účtu nebo popř. pomocí aplikace v mobilním telefonu (smartphonu).

5.4.   Užívání (nájem) Automobilu je úplatný. Cena za pronájem Automobilu (nájemné) je podrobně upravena ve Všeobecných podmínkách Systému CAR4WAY a v Ceníku. Uživatel učiněním rezervace Automobilu vyslovuje vždy souhlas s aktuálně platným Ceníkem a Všeobecnými podmínkami Systému CAR4WAY, v nichž je vždy uveden podrobný způsob výpočtu ceny (Nájemného) za pronájem Automobilu.

5.5.   Uživatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli Nájemné a další poplatky dle Ceníku způsobem a ve lhůtě uvedené ve Všeobecných podmínkách Systému CAR4WAY.

  

VI.

 

Změna Všeobecných podmínek Systému CAR4WAY a Ceníku

 

6.1. Uživatel bere na vědomí, že Systém CAR4WAY není neměnným systémem a v rámci zkvalitňování služeb od Poskytovatele prochází postupným vývojem. Zejména systém rezervace Automobilů a systém lokalit, v nichž se Automobily budou nacházet, bude Poskytovatelem neustále rozšiřován. Případné změny v Systému CAR4WAY budou Poskytovatelem upravovány formou změn Všeobecných podmínek Systému CAR4WAY. Potřeba změn  Všeobecných podmínek  Systému  CAR4WAY  může  vzniknout  i  s ohledem  na  změny  právní  úpravy  nebo  s ohledem na změnu technických podmínek provozu Systému CAR4WAY.
 
6.2.   Poskytovatel je zejména z důvodů uvedených v čl. 6.1. této Smlouvy oprávněn jednostranně měnit Všeobecné podmínky Systému CAR4WAY. Každá změna Všeobecných podmínek Systému CAR4WAY bude Uživateli oznámena prostřednictvím e-mailu a prostřednictvím Uživatelského účtu, a to nejméně ve lhůtě jednoho měsíce před nabytím účinnosti změn. V případě nesouhlasu Uživatele se změnou Všeobecných podmínek Systému CAR4WAY má Uživatel právo tuto Smlouvu písemně vypovědět s výpovědní dobou jednoho měsíce od doručení písemné výpovědi Poskytovateli, s tím, že výpověď Uživatele musí být podána nejpozději ve lhůtě do dne nabytí účinnosti změn (tj. ve lhůtě 1 měsíce od oznámení změn Všeobecných podmínek Systému CAR4WAY). Po dobu běhu výpovědní lhůty se právní vztah řídí Všeobecnými podmínkami Systému CAR4WAY ve znění před jejich změnou). Nepodá-li Uživatel písemnou výpověď z důvodu změny Všeobecných podmínek Systému CAR4WAY do dne nabytí účinnosti změn, platí, že Uživatel se změnou Všeobecných podmínek Systému CAR4WAY vyslovil souhlas.
 
6.3.   Právní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem při pronájmu Automobilu se řídí vždy Všeobecnými podmínkami Systému CAR4WAY platnými v době učinění rezervace Automobilu, není-li v této Smlouvě uvedeno jinak.6.4.   Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit jednostranně Ceník, zejména z obchodních důvodů nebo změn nákladů (ceny pohodných hmot apod.). V případě, že Poskytovatel ceny v Ceníku sníží, je změna cen platná okamžikem publikace aktualizovaného Ceníku na internetových stránkách www.car4way.cz. V případě, že Poskytovatel ceny v Ceníku zvýší, oznámí Uživateli změnu Ceníku e-mailem, to nejméně 14 dnů před nabytím účinnosti změn. V případě nesouhlasu Uživatele se změnou Ceníku má Uživatel právo vypovědět tuto Smlouvu s výpovědní dobou 14 dnů od doručení písemné výpovědi Poskytovateli s tím, že výpověď Uživatele musí být podána  ve lhůtě do dne nabytí účinnosti změn (tj. ve lhůtě 14 dnů od oznámení změn Ceníku). Po dobu běhu výpovědní lhůty se však právní vztah řídí Ceníkem novým, přičemž Uživatel  nemusí Systém CAR4WAY využít.

 

 

VII.

Základní zásady užívání Systému CAR4WAY

 
7.1. Všichni uživatelé Systému CAR4WAY jsou povinni užívat Systém CAR4WAY s maximálním ohledem na jiné uživatele, neboť pouze maximální součinnost, dodržování všech pravidel užívání Systému CAR4WAY uvedených v této Smlouvě a Všeobecných podmínkách Systému CAR4WAY, zejména dodržování časového harmonogramu rezervací, dodržování doby vrácení Automobilů a šetrné a bezpečné užívání Automobilů umožňuje řádné a bezproblémové fungování Systému CAR4WAY.
 

7.2.   Uživatel bere na vědomí, že řádné užívání Systému CAR4WAY je zajištěno mimo jiné systémem poplatků a smluvních pokut uvedených ve Všeobecných podmínkách Systému CAR4WAY, popř. Ceníku, které mají přednostně motivační charakter, jsou však nutné k zajištění řádného fungování Systému CAR4WAY. Uživatel se s těmito poplatky a smluvními pokutami podrobně seznámil a podpisem této Smlouvy a souhlasem se Všeobecnými podmínkami Systému CAR4WAY prohlašuje, že tyto smluvní pokuty a poplatky považuje za přiměřené.

 

7.3.   Uživatel zejména potvrzuje, že se seznámil s podmínkami a výší smluvních pokut, které mohou být Uživateli vyúčtovány podle Všeobecných podmínek Systému CAR4WAY, zejména smluvní pokutou za poškození parkovací karty (nálepky) v modré zóně, smluvní pokutou za zrušení rezervace uvedenou v čl. 5.7. Všeobecných podmínek Systému CAR4WAY, smluvní pokutou za prodlení s placením uvedené v čl. 6.6. Všeobecných podmínek Systému CAR4WAY, smluvní pokutou za umožnění jízdy či řízení jinou osobou než Uživatelem dle čl. 8.1. f) Všeobecných podmínek Systému CAR4WAY, smluvní pokutou za zneužití tankovací karty uvedenou v čl. 8.1.g) Všeobecných podmínek Systému CAR4WAY, smluvní pokutou za zásah do elektronického systému CAR4WAY uvedenou v čl. 8.1. h) Všeobecných podmínek Systému CAR4WAY, smluvní pokutou za neoprávněnou jízdu mimo území ČR uvedenou v čl. 8.1. j) Všeobecných podmínek Systému CAR4WAY, smluvní pokutou za pozdní vrácení Automobilu uvedenou v čl. 9.6, 9.7. a 9.8 Všeobecných podmínek Systému CAR4WAY, smluvní pokutou za neoprávněné vrácení Automobilu mimo Lokalitu uvedenou v čl. 9.11. Všeobecných podmínek Systému CAR4WAY, smluvní pokutou za odstavení Automobilu nebo při dopravní nehodě s nutností odtahu Automobilu uvedenou v čl. 9.12. Všeobecných podmínek Systému CAR4WAY, smluvní pokutu za ztrátu dokladů k Automobilu nebo ztrátu klíčků k Automobilu dle č. 9.13. Všeobecných podmínek Systému CAR4WAY.
 
7.4.   Uživatel dále potvrzuje, že se seznámil s podmínkami pojištění Automobilů v systému CAR4WAY a spoluúčasti Uživatele na pojištění uvedených ve Všeobecných podmínkách Systému CAR4WAY a s podmínkami případných náhrad škod uvedených ve Všeobecných podmínkách Systému CAR4WAY.

 

 

VIII.

Doba trvání smlouvy, ukončení smlouvy

8.1.   Tato Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

8.2.   Pokud není v této Smlouvě uvedeno jinak, tato Smlouva může být vypovězena Poskytovatelem Uživateli s okamžitou účinností z důvodů porušení podstatných povinností Uživatele vyplývajících z této Smlouvy a/nebo Všeobecných podmínek Systému CAR4WAY, zejména v případě, že je Uživatel v prodlení s placením ceny za užívání Systému CAR4WAY (Nájemného) a/nebo jiných peněžitých závazků uvedených v této Smlouvě a/nebo ve Všeobecných  podmínkách Systému CAR4WAY, přičemž výpověď této Smlouvy je účinná dnem doručení výpovědi Uživateli. Za okamžik doručení výpovědi se považuje doručení výpovědi do e-mailové schránky Uživatele. Okamžikem účinnosti výpovědi zaniká Uživateli právo užívat Systém CAR4WAY, resp. možnost využívat krátkodobého pronájmu Automobilu. Ustanovení o okamžité blokaci Uživatele uvedené v čl. 4.6. této Smlouvy tím není dotčeno.

 8.3.   Uživatel má právo tuto Smlouvu písemně vypovědět s výpovědní dobou jednoho měsíce od doručení písemné výpovědi Poskytovateli. Výpovědí Smlouvy nezaniká nárok Poskytovatele na úhradu veškerých pohledávek Poskytovatele za Uživatelem vzniklé na základě této Smlouvy a/nebo Všeobecných podmínek Systému CAR4WAY po dobu užívání Systému CAR4WAY.

8.4.   Od této Smlouvy může Uživatel odstoupit do 14 dnů od dne uzavření této Smlouvy podle čl. 2.4. této Smlouvy, a to i bez uvedení důvodů. Odstoupení je třeba uplatnit písemně na adrese sídla Poskytovatele uvedené v záhlaví této Smlouvy nebo prostřednictvím e-mailu. Lhůta pro odstoupení se považuje za dodrženou, pokud odstoupení bude odesláno nejpozději v poslední den lhůty. Pro odstoupení od této Smlouvy lze použít i formulář dostupný na internetových stránkách Poskytovatele. Pokud od této Smlouvy Uživatel odstoupí, Poskytovatel je oprávněn po Uživateli požadovat zaplacení ceny za užívání Automobilu, které byly Uživateli skutečně poskytnuty. Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení případných smluvních pokut a dalších poplatků vyplývajících z této Smlouvy a/nebo Všeobecných podmínek Systému CAR4WAY.

8.5.   Po zániku této Smlouvy výpovědí, odstoupením, popř. dohodou obou Smluvních stran je Uživatel povinen vrátit Poskytovateli Čipovou kartu do 10 dnů od ukončení této Smlouvy.

 

 

IX.

Závěrečná ustanovení

9.1.   Jeden stejnopis této Smlouvy s platností originálu obdrží Uživatel e-mailem podle čl. 2.4. této Smlouvy, který se považuje za originál (stejnopis) této Smlouvy. Tato Smlouva je taktéž zachycena na trvalém nosiči dat u Poskytovatele, který ji na žádost Uživatele poskytne. Veškerá jednání, která jsou provedena v rámci komunikace na dálku budou považovány za učiněná písemně.

9.2.   V případě, že některá ustanovení této Smlouvy budou prohlášena za neplatná a/nebo neúčinná, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit bez zbytečného odkladu neplatné a/nebo neúčinné ustanovení této Smlouvy ustanovením platným a/nebo účinným, které bude odpovídat jejich projevu vůle učiněnému touto Smlouvou.

9.3.   Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Ustanovení této Smlouvy a/nebo Všeobecných podmínek Systému CAR4WAY odchylná od zákona, mají přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

9.4.   Uzavřením této Smlouvy Uživatel souhlasí se zpracováním všech svých osobních údajů poskytnutých Poskytovateli v souvislosti s uzavřením této Smlouvy nebo užíváním Systému CAR4WAY. Osobními údaji, které jsou Poskytovatelem zpracovávány, se rozumí zejména jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefonní čísla, faxová čísla, e-mailové adresy, číslo účtu, číslo platební karty, kopie občanského a řidičského průkazu a dalších dokumentů, údaje o jízdě a poloze Automobilu. S osobními údaji nakládá Poskytovatel jako správce údajů v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tyto osobní údaje slouží pouze Poskytovateli nebo obchodním společnostem ze skupiny Louda Auto, a.s., jakožto správci a nejsou jím poskytovány třetím osobám, vyjma externích osob (např. pojišťovně, poradcům a právním zástupcům) k naplnění účelu této Smlouvy, kterým jsou poskytovány pouze údaje v nezbytné míře. Údaje  jsou zpracovávány za účelem provozování Systému CAR4WAY a k marketingovým a obchodním účelům,  zejména  k zasílání  novinek  (newsletterů)  Uživateli.  Uživatel    právo  přístupu      k informacím o zpracovávání svých osobních údajů a právo na opravu svých osobních údajů. Vyjádří-li Uživatel písemně nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů, nebudou jeho osobní údaje vyjma údajů, které správce může zpracovávat i bez souhlasu subjektu údajů, nadále zpracovávány a budou zlikvidovány. V případě, že by nesouhlas Uživatele se zpracováním osobních Údajů bránil užívání Systému CAR4WAY, je Poskytovatel oprávněn tuto Smlouvu vypovědět s okamžitou účinností.

9.5.   Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být činěny pouze se souhlasem obou Smluvních stran, a to výhradně písemnou formou, nejde-li o změnu Všeobecných podmínek Systému CAR4WAY nebo změnu Ceníku, které je Poskytovatel oprávněn měnit jednostranně způsobem zvedeným v této Smlouvě.

9.6.   Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Všeobecné podmínky Systému CAR4WAY.

9.7.   Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právním jednáním zcela způsobilé, že tato Smlouva je projevem jejich vážné, pravé, určité, srozumitelné a svobodné vůle. Uživatel zejména potvrzuje, že si tuto Smlouvu podrobně přečetl, porozuměl jejímu obsahu a pokud jí nerozuměl, požádal Poskytovatele o vysvětlení této Smlouvy a/nebo Všeobecných podmínek Systému CAR4WAY.

 

 

Datum

 

 

 

CAR4WAY a.s.                                                              

Poskytovatel                                                                  Uživatel