Carsharing

Všeobecné obchodní podmínky

27. května 2021 | CAR4WAY

Všeobecné podmínky systému CAR4WAY

 

Společnost CAR4WAY a.s

IČ: 25131401 se sídlem: Poděbrady, Choťánky 166, okres Nymburk, PSČ 290 01

zapsaná v oddílu B., vložce 4741, obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze („CAR4WAY a.s.“ nebo „Poskytovatel“)

 

vydává tyto Všeobecné podmínky systému CAR4WAY platné ke dni 1.10.2020

 

1. Úvod

1.1. Tyto Všeobecné podmínky systému CAR4WAY (dále jen „Všeobecné podmínky systému CAR4WAY“ nebo také jen „Podmínky“) upravují podrobné vymezení vzájemných práv a povinností Poskytovatele a Uživatele při užívání Systému CAR4WAY, zejména podrobné podmínky pronájmu Automobilu Uživatelem. Všeobecné podmínky Systému CAR4WAY jsou spolu s Rámcovou smlouvou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

 

2. Definice základních pojmů

2.1. „Uživatelem“ se rozumí osoba, která uzavřela s Poskytovatelem Rámcovou smlouvu, vyslovila souhlas s těmito a/nebo pozdějšími Všeobecnými podmínkami Systému CAR4WAY a je oprávněna užívat Systém CAR4WAY.

2.2. „Rámcovou smlouvou“ se rozumí Rámcová o členství v Systému CAR4WAY uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem, která upravuje základní práva a povinnosti mezi Poskytovatelem Systému CAR4WAY a Uživatelem. Uzavřením Rámcové smlouvy a akceptací těchto Všeobecných podmínek Systému CAR4WAY vzniká Uživateli právo užívat Systém CAR4WAY, který je poskytován Poskytovatelem Uživateli. Rámcová smlouva tvoří s těmito Všeobecným podmínkami Systému CAR4WAY, popř. dalšími navazujícími dokumenty vzájemná práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

2.3. „Systémem CAR4WAY“ se rozumí systém tzv. sdílení Automobilů (car sharing) založený na úplatném krátkodobém pronájmu automobilů vlastněnými či provozovanými Poskytovatelem poskytovaný členům (uživatelům) systému CAR4WAY Poskytovatelem s využitím automatizovaného elektronického zařízení a prostředků elektronické komunikace on-line. Systém CAR4WAY je definován jako soubor vzájemných práv a povinností uvedených v Rámcové smlouvě, Všeobecných podmínkách Systému CAR4WAY a za cenu uvedenou v Ceníku.

2.4. „Ceníkem“ se rozumí sazebník cen a poplatků, které je Uživatel povinen hradit Poskytovateli v souvislosti s užíváním Systému CAR4WAY, zejména sazebník cen za pronájem (nájemné) Automobilu a dalších poplatků. Pro Uživatele je vždy závazný Ceník Poskytovatele platný v době odemčení Automobilu Čipovou kartou.

2.5. „Automobilem“ se rozumí osobní automobil, který je vlastněný nebo provozovaný Poskytovatelem a je součástí vozového parku Poskytovatele zahrnutého do Systému CAR4WAY a který je vybaven specifickým elektronickým zařízením umožňujícím provozovat Systém CAR4WAY. Seznam Automobilů určených Poskytovatelem pro Systém CAR4WAY je dostupný Uživateli na internetových stránkách Poskytovatele. Automobily jsou viditelně označeny logem společnosti CAR4WAY. Elektronické zařízení umožňuje Uživateli otevírat Automobil pomocí Čipové karty nebo pomoci smartphonu či určité platební karty, bude-li tento systém zprovozněn a odesílat Poskytovateli v reálném čase data o jízdě, poloze a další data o stavu Automobilu pomocí sítě GSM Poskytovateli, která jsou nezbytná pro provozování Systému CAR4WAY a pro účtování cen a poplatků dle Ceníku.

2.6. „Čipovou kartou“ se rozumí elektronické zařízení (karta), která umožňuje Uživateli odemknout, užívat a uzamknout Automobil. Čipová karta je vydána Uživateli při uzavření Rámcové smlouvy. Čipová karta může být nahrazena či doplněna jiným elektronickým prostředkem (smartphonem, platební kartou), pokud bude taková služba Poskytovatelem technicky zprovozněna.

2.7. „Uživatelským účtem“ se rozumí elektronický účet zřízený Uživateli při registraci na internetových stránkách Poskytovatele www.car4way.cz (dále jen „Internetové stránky Poskytovatele“), do kterého se Uživatel přihlašuje přihlašovacím jménem a heslem. Uživatelský účet umožňuje Uživateli zejména provádění rezervace Automobilu systémem on-line. Uživatelský účet dále obsahuje přehled vyúčtování cen (nájemného) za užívání (pronájem) Automobilu a dalších poplatků nebo smluvních pokut, které byly Uživateli Poskytovatelem vyúčtovány. V Uživatelském účtu jsou dále Uživateli evidovány případné slevy či bonusy, pokud na ně Uživateli vznikne nárok dle Rámcové smlouvy, Všeobecných podmínek Systému CAR4WAY nebo navazujících smluvních ujednání a/nebo dle Ceníku.

2.8. „Platební kartou“ se rozumí platební karta Uživatele (MASTERCARD/VISA), kterou je Uživatel povinen přiřadit ke svému Uživatelskému účtu. Uživatel souhlasí, aby veškeré ceny a poplatky dle Rámcové smlouvy, těchto Podmínek a Ceníku byly hrazeny prostřednictvím Platební karty.

2.9. „Čtečkou čipových karet“ se rozumí specifické elektronické zařízení umístěné v Automobilu zařazeného Poskytovatelem do Systému CAR4WAY, které umožnuje Uživateli odemknout, užívat a uzamknout Automobil. Čtečka čipových karet je umístěna viditelně za oknem Automobilu zařazeného do Systému CAR4WAY a je aktivována přiložením Čipové karty.

2.10. „Kontaktními místy“ se rozumí provozovna Poskytovatele, kde má Uživatel možnost osobně kontaktovat Poskytovatele, resp. jeho zaměstnance nebo pověřené osoby. Aktuální seznam Kontaktních míst je uveden na Internetových stránkách Poskytovatele. Kontaktní e-mail Poskytovatele pro komunikaci se zákazníky (Uživatele) je info@car4way.cz. Kontaktní adresou určenou Poskytovatelem výhradně pro doručování veškerých poštovních zásilek Uživatele pro Poskytovatele je sídlo společnosti CAR4WAY a.s.: Poděbrady, Choťánky 166, okres Nymburk, PSČ 290 01.

2.11. „Asistenční linkou“ se rozumí telefonní číslo Poskytovatele +420 601 311 011, které je Poskytovatelem určeno pro 24 hodinovou komunikaci Uživatele s pověřenými osobami Poskytovatele při řešení dotazů či dalších záležitostí uvedených v těchto Podmínkách.

 

 3. Obecné zásady užívání Systému CAR4WAY

3.1. Všichni Uživatelé Systému CAR4WAY jsou povinni užívat Systém CAR4WAY s maximálním ohledem na jiné Uživatele, neboť pouze maximální součinnost, dodržování všech pravidel užívání Systému CAR4WAY uvedených v Rámcové smlouvě a těchto Všeobecných podmínkách Systému CAR4WAY, zejména dodržování časového harmonogramu rezervací, dodržování doby vrácení Automobilů a šetrné a bezpečné užívání Automobilů umožňuje řádné a bezproblémové fungování Systému CAR4WAY.

3.2. Uživatel bere na vědomí, že řádné užívání Systému CAR4WAY je zajištěno mimo jiné dále uvedeným systémem poplatků a mluvních pokut, které mají přednostně motivační charakter, jsou však nezbytné pro zajištění řádného fungování Systému CAR4WAY. Uživatel se s těmito poplatky a smluvními pokutami podrobně seznámil a podpisem či uzavřením Rámcové smlouvy on-line a souhlasem se Všeobecnými podmínkami Systému CAR4WAY prohlašuje, že poplatky a sankce považuje za přiměřené.

 

4. Lokalita

4.1. Každý Automobil, který je určen pro Systém CAR4WAY, je přidělen Poskytovatelem k určitému stanovišti (dále jen „Lokalita“), jímž se rozumí část území, vymezené městem, popř. částí města, oblastí nebo ulicí, kde je Poskytovatelem umístěno a z něhož může být Uživatelem vyzvedáváno a následně Uživatelem zpět vráceno (zaparkováno).

4.2. Konkrétní Lokalita pro každý Automobil je vymezena Poskytovatelem a je dostupná při přihlášení do Uživatelského účtu.

4.3. Lokalitou „Volný carsharing“ se rozumí oblast, kde je Lokalita jeden větší celek (Město), v jehož rámci lze Automobil odstavovat na široce vymezené místo. Zda Automobil náleží do Lokality Volný carsharing, vyplývá při vstupu do Uživatelského účtu nebo do Aplikace.

 

5. Rezervace Automobilu, zrušení (storno) rezervace a změna rezervace.

5.1. Systém CAR4WAY je založen na uživatelské rezervaci konkrétního Automobilu v dané Lokalitě vždy pro určitý časový úsek (Rezervační dobu – viz. dále). Bez řádné rezervace Automobilu Uživatelem a potvrzení rezervace ze strany Poskytovatele není možné užívat Automobil a nevzniká nájemní smlouva k Automobilu. Čtečka čipových karet je vždy aktivována v Automobilu on-line po potvrzení řádné rezervace Automobilu Poskytovatelem způsobem dále uvedeným.

5.2. Uživatel je oprávněn provést rezervaci Automobilu nejdříve 60 min. před plánovaním užitím Automobilu u Lokality Volný carsharing. V ostatních Lokalitách je možnost provést rezervaci 31 dní před plánovaným počátkem užití Automobilu (plánovaným počátkem jízdy). Nejpozději lze provést rezervaci Automobilu 2 minuty před plánovaným počátkem užití Automobilu, avšak pouze za předpokladu, že požadovaný Automobil je v požadované Lokalitě dostupný. Dostupnost Automobilu se zjišťuje přes Uživatelský účet nebo pomocí aplikace CAR4WAY ve smartphonu (dále jen „Aplikace“). Uživatel je povinen provádět rezervace svědomitě, neboť bere na vědomí, že provedením rezervace není v Systému CAR4WAY již Automobil dostupný pro jiné uživatele.

5.3. Uživatel provede rezervaci Automobilu prostřednictvím internetových stránek (on-line) přes Uživatelský účet, popř. přes aplikaci v tzv. smartphonu. Uživatel má prostřednictvím Uživatelského účtu nebo Aplikace možnost zjistit, v jaké Lokalitě se konkrétní Automobil zařazený do Systému CAR4WAY nachází a v kterém časovém období je Automobil dostupný. Rezervaci Automobilu vždy provádí Uživatel na časové období – dále jen „Rezervační doba“. Rezervační doba se považuje za dobu nájmu Automobilu. Maximální rezervační doba činí 7 dní, pokud se Poskytovatel s Uživatelem nedohodne na delší Rezervační době. Bez ohledu na Rezervační dobu se nájemné hradí od okamžiku odemčení Automobilu Čipovou kartou nebo smartphonem a končí odhlášením Čipovou kartou nebo smartphonem (dále jen „Doba užívání“). Doba užívání je počítána s přesností na jednu minutu.

5.4. Rezervační doba, resp. doba nájmu Automobilu, je omezena na 30 minut. Bude-li provedena Uživatelem rezervace na dobu delší než 30 minut, je minimální další časovou jednotkou Rezervační doby 15 minut.

5.5. Poskytovatel potvrdí Uživateli rezervaci Automobilu na Rezervační dobu prostřednictvím SMS (bez uvedení Rezervační doby) a e-mailem (s uvedením Rezervační doby). SMS zpráva bude Uživateli doručena nejdříve 15 minut před počátkem Rezervační doby a obsahuje identifikaci Automobilu, PIN k tankovací kartě a GPS polohu, Potvrzením rezervace ze strany Poskytovatele je uzavřena nájemní smlouva k Automobilu na dobu Rezervační doby a může být zrušena či změněna Poskytovatelem nebo Uživatelem pouze za dále uvedených podmínek. Změna Rezervační doby nastane i před uplynutím Rezervační doby předčasným ukončením rezervace přiložením Čipové karty na čtečku, nebo pomocí jiného elektronického systému, pokud bude tato služba zprovozněna (pomocí smartphonu nebo pomocí vybrané platební karty).

5.6. Poskytovatel si vyhrazuje v odůvodněných případech právo Uživateli rezervaci Automobilu nepotvrdit, a/nebo ji následně zrušit, zejména z technických důvodů, pokud došlo k poruše nebo poškození Automobilu, elektronického systému Automobilu nebo dopravní nehodě nebo pokud jiný uživatel Automobil nevrátil do Lokality řádně a včas nebo v jiných odůvodněných případech (vyšší moc). Poskytovatel je oprávněn rovněž nepotvrdit a/nebo následně zrušit rezervaci Automobilu Uživatele v případě, že je Uživatel v prodlení s úhradou splatného nájemného (ceny za užívání Automobilu), splatných smluvních pokut a jiných poplatků nebo pokud podstatným způsobem porušil smluvní podmínky uvedené v Rámcové smlouvě nebo v těchto Podmínkách. V případě zrušení rezervace ze strany Poskytovatele Uživatel neplatí Cenu za dobu užívání (nájemné) definovanou dle čl. 6 těchto Podmínek.

5.7. Uživatel je oprávněn rezervaci zrušit nebo změnit. Zrušení či změnu rezervace Uživatel provádí přes Uživatelský účet. Zrušení rezervace je možné nejpozději do 15 minut před počátkem Rezervační doby. Změnu Rezervační doby ze strany Uživatele je možno provádět kdykoliv v průběhu Rezervační doby i před jejím počátkem. Platí, že pokud si Uživatel nevyzvedne (neodemkne Automobil pomocí Čipové karty nebo smartphonu) do 30 minut od počátku Rezervační doby, rezervace Automobilu automaticky uplynutím 30 minut zaniká, pokud v této době (30 minut) Uživatel rezervaci nezmění nebo nezruší. O automatickém zrušení rezervace je Uživatel informován pomocí SMS. Uživatel je povinen v případě automatického zrušení rezervace uplynutím 30 minut zaplatit Poskytovateli poplatek ve výši 300,-Kč.

5.8. V odůvodněných případech je Poskytovatel oprávněn storno poplatek (smluvní pokutu) za zrušení či změnu rezervace dle čl. 5.7. těchto Podmínek Uživateli zcela nebo částečně prominout. Storno poplatek za zrušení či změnu rezervace bude Uživateli účtován zejména v případech opakované změny či zrušení rezervace nebo v případech, kdy se zrušení či storno rezervace bude dotýkat ostatních uživatelů Systému CAR4WAY nebo pokud vznikne Poskytovateli škoda.

5.9. Změna rezervace (resp. zrušení stávající rezervace a provedení nové rezervace) na jiné časové období přes Uživatelský účet je možná pouze v případě, pokud je Automobil v Uživatelem požadovaném období v Uživatelském účtu dostupný, resp. není rezervován jiným Uživatelem. Změna Rezervační doby nastane i před uplynutím Rezervační doby předčasným ukončením přiložením Čipové na čtečku , nebo pomocí jiného elektronického systému, pokud bude tato služba zprovozněna (pomocí smartphonu nebo pomocí vybrané platební karty)

5.10. Prodloužení Rezervační doby je možné kdykoliv před začátkem Rezervační doby nebo i v průběhu Rezervační doby, avšak pouze za podmínky, že Automobil je na požadovanou (prodlouženou) Rezervační dobu k dispozici, resp. není rezervován jiným Uživatelem. Prodloužení rezervační doby je možné přes Uživatelský účet. V odůvodněných případech je možné provést prodloužení Rezervační doby telefonicky přes Asistenční linku.

5.11. Pokud Poskytovatel potvrdí rezervaci Automobilu a pokud nebude rezervace zrušena ze strany Poskytovatele dle čl. 5.6. těchto Podmínek, považuje se okamžik potvrzení rezervace za uzavření nájemní smlouvy k Automobilu na dobu Rezervační doby. Poskytovatel je oprávněn ve výjimečných případech (v případě technických problémů s vybraným Automobilem) poskytnout Uživateli jiný Automobil (náhradní automobil). V případě poskytnutí jiného Automobilu bude Uživateli účtována cena za užívání (pronájem) Automobilu dle původně vybraného Automobilu, pokud není cena náhradního Automobilu nižší.

5.12. Automobil bude k dispozici Uživateli v konkrétní Lokalitě. Přesná poloha Automobilu je Uživateli zaslána Poskytovatelem zpravidla 15 minut před počátkem Rezervační doby prostřednictvím SMS a e- mailu. SMS a e-mail bude obsahovat přesnou polohu dle systému GPS, v níž se Automobil nachází a označení RZ Automobilu. V případě problémů s nalezením Automobilu má Uživatel možnost kontaktovat Poskytovatele přes Asistenční linku za účelem asistence při vyhledání Automobilu.

 

6. Cena za užívání Automobilu (Nájemné)

6.1. Cena za užívání (nájem) Automobilu je dvousložková. První složkou ceny je cena za dobu užívání Automobilu (dále jen „Cena za dobu užívání“). Druhou složkou ceny je cena za každý ujetý kilometr (dále jen „Cena za kilometr“). Konkrétní určení ceny obsahuje vždy Ceník pro danou lokalitu a může být modifikován systémem slev či bonusů jak pro Cenu za dobu užívání tak i pro Cenu za kilometr. Ve všech cenách je zahrnuta daň z přidané hodnoty, pokud není dále nebo v Ceníku výslovně uvedeno jinak.

6.2. Cena za dobu užívání je účtována Poskytovatelem následovně:

a) Cena za dobu užívání je vždy účtována dle Doby užívání. Doba užívání počíná od doby odemčení Automobilu Čipovou kartou nebo smartphonem a končí odhlášením Čipovou kartou nebo smartphonem. V případě, že Uživatel užívání Automobilu vůbec nevyužije, a to i když Automobil ani neodemkne platí čl. 5.7. těchto podmínek.

b) V případě, že vybraný Automobil nebude z technických důvodů dostupný a bude dostupný jiný Automobil (například pro opoždění vrácení Automobilu jiným Uživatelem do Lokality) nebo bude vybraný Automobil dostupný po uplynutí počátku Rezervační doby, bude Cena za dobu užívání účtována Uživateli od okamžiku skutečného užívání Automobilu. Za počátek užívání Automobilu se v tomto případě považuje odemknutí Automobilu Čipovou kartou. Doba užívání počíná od doby odemčení Automobilu Čipovou kartou nebo smartphonem a končí odhlášením Čipovou kartou nebo smartphonem.

c) Uživatel bere na vědomí, že pokud si Automobil v Lokalitě umístěné v modré či fialové zóně nevyzvedne (neodjede) do deseti minut po počátku Rezervační doby a neuhradí parkovné (viz. čl. 12.3. těchto Podmínek), je plně odpovědný za případný postih za nesprávné parkování v průběhu rezervace (úhrada poplatků a nákladů za odtažení Automobilu, smluvní pokuty dle těchto Podmínek apod.)

d) Cena za Dobu užívání se účtuje dle Ceníku platného v době odemčení Automobilu Čipovou kartou nebo pomocí smartphonu pokud je tato služba zprovozněna.

e) Za konec užívání Automobilu se považuje odhlášení přiložením Čipové karty na čtečku, nebo pomocí jiného elektronického systému, pokud bude tato služba zprovozněna (pomocí smartphonu nebo pomocí vybrané platební karty), a to i tehdy pokud byla provedena rezervace na delší časovou dobu.

6.3. Druhou složkou ceny je cena za každý skutečně ujetý kilometr jízdy (dále jen „Cena za kilometr“). Cena za kilometr jízdy je uvedená v Ceníku. Cena za kilometr je účtována podle elektronického systému v Automobilu.

6.4. Náklady na pohonné hmoty Uživatel neplatí. Tankování pohonných hmot je prováděno Uživatelem pomocí tankovací karty, kterou je vybaven každý Automobil se zážehovým nebo vznětovým motorem. V elektromobilech je pro dobíjení k dispozici dobíjecí čip.

6.5. Celková cena za každé jednotlivé užívání (dílčí nájem) Automobilu, tj. Cena za dobu užívání a Cena za kilometr je vyúčtována Uživateli Poskytovatelem automaticky bezprostředně po ukončení doby užívání (po odhlášení Čipovou kartou nebo po odhlášení pomocí smartphonu), přičemž následně dojde automaticky k vygenerování faktury, která je splatná ihned a současně dojde k odepsání příslušné částky z Platební karty Uživatele.

6.6. V případě chybného odepsání peněžních prostředků z Platební karty, je uživatel oprávněn platbu reklamovat prostřednictvím info emailu Poskytovatele. V reklamaci je Uživatel povinen uvést konkrétní důvody reklamace. Reklamaci vyřídí Poskytovatel zpravidla do 14 dnů od doručení reklamace.

6.7. V případě, že nebude možné odčerpat platbu z Platební karty, Uživatel se zavazuje uhradit částku převodem na bankovní účet Pronajímatele na základě vystavené faktury. 6.8. V případě prodlení s úhradou faktury je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli dohodnutý sankční úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě druhé upomínky Poskytovatele za jakékoliv nezaplacené pohledávky za Uživatelem po splatnosti, je Uživatel povinen zaplatit poplatek za upomínku ve výši 300,-Kč.

 

 7. Povinnosti Uživatele před jízdou

7.1. Uživatel vyhledá Automobil podle SMS zprávy, která bude doručena Uživateli dle čl. 5.12. těchto Podmínek. V případě problémů s vyhledáním Automobilu může Uživatel kontaktovat Poskytovatele přes Asistenční linku. Pokud Uživatel vůbec nenalezne Automobil, je povinen kontaktovat Asistenční linku.

7.2. a) Po vyhledání Automobilu Uživatel zkontroluje registrační značku Automobilu za účelem ověření, zda se jedná o skutečně rezervovaný Automobil. Uživatel je povinen před otevřením Automobilu zevně prohlédnout Automobil za účelem zjištění případného poškození Automobilu. Předmětem kontroly je poškození uvnitř i vně Automobilu, nepořádek v Automobilu, kontrola dálniční známky, zelené karty, klíče od Automobilu, osvědčení o registraci Automobilu, tankovací karty, rezervy, povinné výbavy a u elektromobilů dobíjecího kabelu a dobíjecího čipu. Veškeré případné škody, nepořádek či chybějící dokumentaci k Automobilu je Uživatel povinen před začátkem jízdy zdokumentovat (vyfotografovat) nahlásit Poskytovateli přes Asistenční linku, aplikaci nebo info e-mail. b) V případě, že není Automobil způsobilý pro poškození k provozu, nesmí Uživatel Automobil k jízdě použít a škody je povinen nahlásit Poskytovateli přes Asistenční linku, aplikaci nebo info e-mail. V případě pochybností o technické způsobilosti k provozu Automobilu může uživatel kontaktovat Poskytovatele přes Asistenční linku. Pokud Uživatel poruší povinnost zkontrolovat před začátkem jízdy Automobil a nenahlásí případné škody, může být odpovědný za škody na Automobilu.

7.3. Přiložením Čipové karty ke Čtečce čipových karet, která se nachází pod předním sklem Automobilu, se Automobil automaticky odemkne a je připraven k jízdě. Čtečka čipové karty je aktivní nejdříve 2 minuty před počátkem Rezervační doby. Do té doby není Automobil Uživateli zpřístupněn. Otevření Automobilu pomocí Čipové karty může být nahrazeno či doplněna jiným elektronickým prostředkem (smartphonem, platební kartou), pokud bude taková služba Poskytovatelem technicky zprovozněna.

7.4. Klíčky od Automobilu se nachází ve schránce uvnitř Automobilu.

7.5. Ve schránce Automobilu se nachází tankovací karta či dobíjecí čip na klíči od vozu, pomocí které Uživatel tankuje pohonné hmoty či dobíjí Automobil na náklady Poskytovatele. Uživatel je povinen kontrolovat a udržovat objem pohonných hmot či stav baterie tak, aby při vrácení Automobilu do Lokality dosahovala hladina pohonných hmot či stav baterie alespoň 25% kapacity nádrže nebo baterie Automobilu. Tankování pohonných hmot pomocí tankovací karty je možné s pomocí PIN kódu k tankovací kartě, který je Uživateli zobrazen v rezervační SMS. Uživatel může tankovat do Automobilu pouze palivo dle pokynů od výrobce Automobilu, které se nachází v Automobilu. V případě pochybností o druhu paliva je Uživatel povinen kontaktovat Poskytovatele na Asistenční linku. V případě nesprávného natankování paliva je Uživatel odpovědný za škodu způsobenou tím Poskytovateli.

7.6. Uživatel bere na vědomí, že vozy Poskytovatele mají elektrický pohon, zážehový motor (benzínový) nebo vznětový motor (naftový) a je možné tankovat pouze standardní Natural 95 nebo standardní naftu. V případě, že na čerpací stanici není dostupný standardní Natural 95 či nafta a Uživatel je nucen natankovat jiný druh paliva, má uživatel povinnost toto oznámit na Asistenční linku Poskytovatele. V opačném případě je Uživatel povinen zaplatit pokutu 300,- Kč a doplatit rozdíl mezi cenou natankovaného paliva a cenou standardního Naturalu 95 či nafty v době nákupu pohonných hmot. Nestandardním Naturalem 95 a naftou je rozuměno jakékoliv palivo s přídomkem Plus, Extra, Premium, Maxxmotion, apod.

7.7. V případě natankování paliva do plného stavu při stavu hladiny pohonných hmot nižším, než je 25% nádrže, může být Uživateli poskytnuta sleva či bonus podle Ceníku. Pokud není v Ceníku uvedeno jinak (v případě slevových balíčků), potom v případě dobíjení elektromobilu, Uživatel nehradí čas rezervace po dobu dobíjení. V případě dosažení 100% nabití baterie je čas rezervace opět hrazen.

7.8. Ve schránce Automobilu se nachází pokyny k provozování Automobilu. V případě škody způsobené nedodržením pokynů od výrobce se Uživatel zavazuje zaplatit Poskytovateli vzniklou škodu.

7.9. Ve schránce Automobilu se taktéž nachází technický průkaz, druhá část dálniční známky, doklad o pojištění Automobilu a další doklady nutné k provozování Automobilu. Automobil je vybaven též povinnou výbavou.

 

8. Povinnosti Uživatele při užívání Automobilu

8.1. Uživatel je povinen při užívání Automobilu dodržovat tyto povinnosti:

a) Uživatel je povinen zachovávat pravidla silničního provozu a dodržovat jiné povinnosti stanovené obecně závaznými předpisy, zejména zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), popř. obecně závazné právní předpisy měst a obcí týkající se parkování vozidel. Uživatel je odpovědný za veškeré dopravní přestupky dle zákona o silničním provozu nebo jiných obecně závazných předpisů. V případě, že bude vůči Poskytovateli jako provozovateli Automobilu správním orgánem uplatněna pokuta, učená částka či jakákoliv jiná sankce za období, kdy Automobil užíval Uživatel, zavazuje se Uživatel tuto pokutu/určenou částku/jakoukoliv jinou sankci uhradit vždy Poskytovali a zaplatit Poskytovateli administrativní poplatek za vyřízení pokuty ve výši 300,-Kč.

b) Nájemce je povinen předcházet škodám na Automobilu, a je povinen dodržovat pokyny výrobce k provozování Automobilu a další instrukce Poskytovatele uvedené v manuálu k užívání Automobilu.

c) V případě dočasného parkování při opuštění Automobilu Uživatel zamyká Automobil výhradně klíčky od Automobilu, nebo smartphonem, pokud bude taková služba Poskytovatelem technicky zprovozněna (nikoliv Čipovou kartou). Nájemce je povinen při každém parkování či dočasném opuštění Automobilu zabezpečit Automobil proti krádeži, nebo poškození.

d) Uživatel je povinen udržovat Automobil čistý a uklizený a uchovávat veškeré doklady na určeném místě v přihrádce Automobilu. Uživatel nesmí v Automobilu kouřit (nebo umožnit spolucestujícím kouřit) nebo v Automobilu manipulovat s ohněm či jinými nebezpečnými látkami. V případě znečištění Automobilu je Uživatel povinen Automobil před jeho vrácením vyčistit na své náklady. V případě, že Uživatel vrátí Automobil znečištěný, je povinen zaplatit Poskytovateli poplatek za vyčištění Automobilu ve výši 1.000,-Kč. Náhrada škody přesahující náklady za odstranění znečištění nebo poškození interiéru Automobilu tím není dotčena.

e) Uživatel je povinen přiměřeně pečovat o Automobil, zvláště při dlouhých cestách je povinen kontrolovat stav tlaku v pneumatikách, stav kapalin a kontrolovat výstražné systémy Automobilu. V případě nezpůsobilého technického stavu Automobilu je Uživatel povinen přerušit jízdu, Automobil odstavit a nahlásit technickou závadu Automobilu Poskytovateli přes Asistenční linku a dále se řídit instrukcemi Poskytovatele, jinak je odpovědný Poskytovateli za vzniklou škodu.

f) Uživatel je povinen užívat Automobil osobně, nesmí Automobil půjčovat či dávat do nájmu či podnájmu nebo jiného bezplatného užívání třetí osobě nebo umožnit jiné osobě řízení Automobilu. V případě porušení této povinnosti je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč.

g) Uživatel je oprávněn užívat (rezervovat) pouze jeden Automobil ve stejné Rezervační době a není proto oprávněn ve stejné Rezervační době užívat dva nebo více Automobilů současně (zejména ve prospěch jiné osoby). V případě porušení této povinnosti je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinnosti.

h) Uživatel je povinen užívat tankovací kartu výhradně k nákupům pohonných hmot do Automobilu a nesmí tankovací kartu předat či poskytnout jakékoliv třetí osobě nebo použít tankovací kartu k tankování pohonných hmot do jiného automobilu. Uživatel bere na vědomí, že zneužití tankovací karty pro tankování do automobilu třetí osoby je Poskytovatelem zjistitelné dle elektronického systému v Automobilu. V případě porušení této povinnosti je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč a nahradit Poskytovateli vedle smluvní pokuty veškerou vzniklou škodu. Případnou ztrátu tankovací karty je povinen bezodkladně Poskytovateli nahlásit. V případě ztráty či poškození tankovací karty je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli poplatek ve výši 500,-Kč za vydání karty nové.

i) Uživatel je povinen užívat dobíjecí čip výhradně k dobíjení elektromobilu Poskytovatele a nesmí dobíjecí čip předat či poskytnout jakékoliv třetí osobě nebo použít tento čip k dobíjení jiného elektromobilu. Uživatel bere na vědomí, že zneužití čipu pro dobíjení elektromobilu třetí osoby je Poskytovatelem zjistitelné dle elektronického systému v Automobilu. V případě porušení této povinnosti je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč a nahradit Poskytovateli vedle smluvní pokuty veškerou vzniklou škodu. Případnou ztrátu dobíjecího čipu je povinen bezodkladně Poskytovateli nahlásit. V případě ztráty či poškození dobíjecího čipu je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli poplatek ve výši 500,-Kč za vydání dobíjecího čipu nového.

j) Uživatel nesmí jakkoliv zkoumat či zasahovat do elektronického systému Automobilu (Čtečky čipových karet, či jiného technického zařízení umožňující provozování systému CAR4WAY). Uživatel též není oprávněn na Automobilu provádět jakékoliv změny nebo úpravy. V případě porušení této povinnosti je Uživatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč. Nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

k) Uživatel je oprávněn používat Automobil výhradně k cestám po veřejných zpevněných komunikacích, nesmí Automobil používat k soutěžím, závodům nebo podobným akcím či užívat Automobil ke komerčním účelům nebo k přepravě nikoliv běžných nákladů či předmětů, které mohou poškodit či znečistit Automobil.

l) Uživatel není oprávněn a nesmí používat Automobil k cestám mimo území České republiky. V případě jízdy mimo území České republiky bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý započatý den jízdy mimo území České republiky. Nárok Poskytovatele na náhradu škody zaplacením této smluvní pokuty není dotčen.

m) Uživatel nesmí přepravovat v Automobilu zvířata, pokud nejsou přepravována v uzavřených klecích a/nebo pokud hrozí znečištění Automobilu. V případě, že Uživatel poruší tuto povinnost a vrátí Automobil znečištěný zvířetem, je povinen zaplatit Poskytovateli poplatek za vyčištění Automobilu ve výši 2.000,-Kč

n) Uživatel nesmí řídit Automobil po požití alkoholu, pod vlivem omamných či psychotropních látek, léků nebo jiných látek, které mohou mít vliv na vnímání a způsobilost řídit Automobil.

o) Uživatel je povinen kdykoliv umožnit Poskytovateli přístup do Automobilu během užívání za účelem případné kontroly Automobilu a toho, zda je Automobil užíván Uživatelem řádným způsobem. V případě, že Uživatel neposkytne Poskytovateli součinnost k přístupu do Automobilu, je Poskytovatel oprávněn v naléhavých případech Automobil si zpřístupnit za účelem kontroly bez součinnosti a vědomí Uživatele, zejména v případě předcházení škodám nebo v případě hrozící škody, nesprávného zaparkování či při technické závadě či poškození Automobilu.

p) V případě jakéhokoliv servisního zásahu (výjezdu) Poskytovatele k Automobilu z důvodu nesprávného použití technického systému Automobilu nebo jiného neodborného užívání Automobilu je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli poplatek za servisní výjezd Poskytovatele ve výši 17,-Kč za kilometr ze sídla Poskytovatele do místa umístění Automobilu a zpět do sídla Poskytovatele.

q) Uživatel nesmí při užívání Automobilu (v průběhu Rezervační doby) zaparkovat Automobil na místech s nedostupnou sítí GSM. (Nedostupná síť GSM se vyskytuje zejména v nižších patrech podzemních garáží, ve vyšších patrech je zpravidla síť GSM dostupná).

r) Uživatel nesmí při ukončení užívání Automobilu (při odhlášení Čipovou kartou nebo smartphonem) zaparkovat Automobil na těchto místech:

(i) s nedostupným GPS signálem a zároveň s nedostupnou sítí GSM. (Nedostupný signál GPS a současně nedostupná síť GSM se vyskytuje zejména v podzemních garážích, a to i ve vyšších patrech, kde může sice být dostupná síť GSM, ale není zároveň dostupný GPS signál);

(ii) na soukromých pozemcích;

(iii) na placených parkovištích.

 

9. Povinnosti Uživatele při vrácení Automobilu

9.1. Včasné a řádné vrácení Automobilu je obzvláště důležité pro řádné fungování Systému CAR4WAY. Uživatel je proto povinen přizpůsobit jízdu a počínat si tak, aby mohl vrátit (zaparkovat) Automobil do Lokality včas na konci Rezervační doby.

9.2. Uživatel je povinen zaparkovat Automobil do Lokality. V případě, že není možné z objektivních důvodů zaparkovat Automobil do Lokality, je Uživatel povinen zaparkovat Automobil co nejblíže Lokality a je o tom povinen bezodkladně informovat Poskytovatele přes Asistenční linku a sdělit Poskytovateli důvody zaparkování mimo Lokalitu.

9.3. Uživatel je povinen před uzamknutím Automobilu zkontrolovat stav Automobilu a případné technické závady nebo škody je povinen zdokumentovat a nahlásit Poskytovateli pomocí aplikace, Asistenční linky nebo info emailu.

9.4. Uživatel při ukončení doby nájmu (Rezervační doby) uzamkne Automobil přiložením Čipové karty ke Čtečce Čipových karet nebo jiným systémem, pokud bude tato služba zprovozněna (pomocí smartphonu nebo pomocí vybrané platební karty). Při ukončení doby nájmu se Automobil neuzamyká klíčky od Automobilu. Klíčky od Automobilu včetně tankovací karty či dobíjecího čipu a dalších dokladů musí Uživatel vrátit zpět do přihrádky Automobilu. Přiložením Čipové karty ke Čtečce současně Uživatel projevuje vůli již Automobil dále neužívat a tento okamžik se považuje za dobu vrácení Automobilu (dále jen „Čas vrácení Automobilu“).

9.5. Uživatel je povinen veškeré své věci při ukončení nájmu vyjmout z Automobilu a není oprávněn si své věci v Automobilu ponechávat. V případě ztráty či zničení věcí Uživatele ponechaných v Automobilu nenese Poskytovatel odpovědnost za škodu za ztrátu či zničení věcí Uživatele.

9.6. V případě, že Uživatel vrátí Automobil do Lokality opožděně do jedné hodiny po konci Rezervační doby, tj. v případě, že rozdíl mezi koncem Rezervační doby a Časem vrácení Automobilu bude menší než 60 minut, je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 300,-Kč. Po dobu opožděného vrácení Automobilu je Uživateli i nadále účtována Cena za dobu užívání a Cena za kilometr a to až do doby Času vrácení Automobilu, tj. do doby přiložení Čipové karty ke Čtečce nebo do odhlášení pomocí jiného elektronického systému, pokud je tato služba zprovozněna (pomocí smartphonu nebo pomocí vybrané platební karty)

9.7. V případě, že Uživatel vrátí Automobil do Lokality opožděně o více než jednu hodinu po konci Rezervační doby, tj. v případě, že rozdíl mezi koncem Rezervační doby a Časem vrácení Automobilu bude větší než 60 minut, Uživatel je povinen zaplatit Poskytovateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.300,-Kč. Po dobu opožděného vrácení Automobilu je Uživateli i nadále účtována Cena za dobu užívání a Cena za kilometr a to až do doby Času vrácení Automobilu, tj. do doby přiložení Čipové karty ke Čtečce.

9.8. V případě, že Uživatel nevrátí Automobil do Lokality ani následující den počínající po dni, ve kterém skončila Rezervační doba, je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1.300,-Kč za každý den, ve kterém došlo k prodlení s vrácením Automobilu. Po dobu opožděného vrácení Automobilu je Uživateli i nadále účtována Cena za dobu užívání a Cena za kilometr a to až do doby Času vrácení Automobilu, tj. do doby přiložení Čipové karty ke Čtečce.

9.9. V případě opožděného vrácení Automobilu po delší dobu bez řádné omluvy či zdůvodnění, je Poskytovatel oprávněn si zjednat přístup do Automobilu a Automobil Uživateli odebrat.

9.10. V odůvodněných případech je Poskytovatel oprávněn smluvní pokutu uvedenou v čl. 9.6., 9.7. a 9.8. těchto Podmínek za pozdní vrácení Automobilu zcela nebo částečně prominout. Smluvní pokuta dle čl. 9.6., 9.7. a 9.8. těchto Podmínek bude Uživateli účtována zejména v případech opakovaného opoždění s vrácením Automobilu nebo v případech, kdy se pozdní vrácení Automobilu bude dotýkat ostatních uživatelů Systému CAR4WAY nebo pozdním vrácením Automobilu vznikne Poskytovateli jiná škoda.

9.11. V případě, že Uživatel odstaví Automobil neodůvodněně mimo Lokalitu a nebude postupovat podle čl. 9.2. těchto Podmínek, je povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1.300,-Kč a současně poplatek za přeparkování Automobilu do Lokality ve výši 17,-Kč za každý kilometr od místa odstavení Automobilu do Lokality.

9.12. V případě odtažení Automobilu z důvodu nesprávného parkování či jiného porušení pravidel silničního provozu nebo při nehodě zaviněné Uživatelem je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč a poplatek za následné přeparkování Automobilu do Lokality ve výši 17,-Kč za každý kilometr od místa odstavení Automobilu do Lokality nebo do servisního místa. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu škody v rozsahu přesahujícím sjednanou smluvní pokutu.

9.13. Uživatel je povinen vrátit Automobil do Lokality čistý a uklizený a ponechat v Automobilu klíčky od Automobilu, tankovací kartu či dobíjecí čip a ostatní doklady vztahující se k Automobilu. Uživatel je povinen zaparkovat Automobil pouze na právními předpisy dovoleném místě. V rámci Lokality má uživatel možnost parkování v modrých a fialových zónách zdarma. V případě ztráty, odcizení či poškození dokladů k Automobilu je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý ztracený či poškozený doklad. V případě ztráty, odcizení či poškození klíčků od Automobilu je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč.

9.14. V případě, že se v místě parkování vyskytuje přechodný budoucí zákaz zastavení nebo časově omezené parkování zdarma, je Uživatel povinen zaparkovat vozidlo v místě, kde takový zákaz nebo omezení není. V opačném případě Uživatel přebírá zodpovědnost za náklady spojené s tímto budoucím nesprávným parkováním.

 

10. Škody na Automobilu, dopravní nehody

10.1. Poskytovatel zajišťuje pojistné krytí Automobilu v rozsahu a za podmínek zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem Automobilu (tzv. povinné ručení). Doklad o pojištění je součástí výbavy Automobilu.

10.2. Poskytovatel dále zajišťuje pojištění Automobilu za škodu v rámci havarijního pojištění a pojištění pro případ odcizení Automobilu až do výše spoluúčasti na škodě, a to ve výši uvedené v Ceníku.

10.3. Uživatel je povinen Poskytovateli zaplatit Uživatelem způsobenou škodu na Automobilu, a to až do výše spoluúčasti Poskytovatele na pojistném plnění, pokud pojišťovna toto pojistné plnění poskytne. Výše odpovědnosti Uživatele není omezena v případech, kdy pojišťovna odmítne pojistné plnění v důsledku zavinění Uživatele, zejména v případě porušení těchto Podmínek a/nebo pokud se na škodu pojištění nevztahuje. Uživatel je oprávněn kdykoliv požádat Poskytovatele o předložení pojistných podmínek Automobilu nebo požádat o informaci o pojištění.

10.4. V případě jakéhokoliv poškození Automobilu je Uživatel povinen tuto škodu nahlásit Poskytovateli přes aplikace, Asistenční linky nebo info emailu a postupovat podle pokynů Poskytovatele. Uživatel je povinen poskytovat Poskytovateli a jeho pojišťovně veškerou pomoc a součinnost potřebnou k plnému prošetření škodní události a spojenou s její likvidací, případně s jejím soudním projednáváním, jinak je odpovědný za škodu, která Poskytovateli v důsledku porušení této povinnosti Uživatele Poskytovateli vznikne. Uživatel je dále povinen zaplatit Poskytovateli poplatek za vyřízení jím zaviněné pojistné události ve výši 500,-Kč.

10.5. V případě dopravní nehody bez ohledu na skutečnost, zda Uživatel nehodu zavinil či nikoliv, je Uživatel povinen okamžitě informovat o dopravní nehodě Poskytovatele na Asistenční linku a řídit se pokyny Poskytovatele. Uživatel je současně při dopravní nehodě povinen oznámit dopravní nehodu Policii ČR, postupovat podle pokynů Police ČR a popřípadě sepsat společný záznam o dopravní nehodě s jiným účastníkem nehody a neprodleně jej předat Poskytovateli. Záznam o dopravní nehodě musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků a další náležitosti vyžadované zákonem. V případech, kdy má Uživatel dle zákona o silničním provozu povinnost oznámit dopravní nehodu Policii ČR, tj. zejména dojde-li při dopravní nehodě k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100.000 Kč, k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace či ke hmotné škodě na majetku třetí osoby s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle, je Uživatel povinen neprodleně dopravní nehodu nahlásit Policii ČR.

10.6. V případě dopravní nehody nebo škodné události zaviněné Uživatelem, pokud je Automobil nezpůsobilý další jízdy, je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli poplatek za odtažení Automobilu ve výši 17,-Kč za jeden kilometr od místa odstavení Automobilu (místa nehody) do servisního místa Poskytovatele (tam i zpět).

 

 11. Společná ustanovení o náhradě škody, poplatcích a smluvních pokut, následky porušení Podmínek

11.1. Klient je povinen mít přiřazenou k Uživatelskému účtu platnou Platební kartu, umožňující platby po internetu, dále je povinen udržovat stav finančních prostředků na Platební kartě resp. k ní přiřazeném bankovním účtu tak, aby byl schopen veškeré platby podle Ceníku a Podmínek uhradit. V případě, že nebude možné částku z Platební karty odepsat, Uživatel se zavazuje uhradit platbu do 24 hodin převodem na účet Poskytovatele a je současně povinen odstranit překážku, která bránila provedení platby. V případě, že nedoje k odepsání platby z Platební karty, dojde současně k zablokování služeb poskytování carsharingu do doby sjednání nápravy. Nedojde-li ke sjednání nápravy ani do 7 dnů, je Poskytovatel oprávněn Rámcovou smlouvu vypovědět.

11.2. Uživatel je povinen zaplatit Poskytovateli škodu způsobenou Poskytovateli porušením Rámcové smlouvy, těchto Podmínek, popř. dalších navazujících dokumentů a to až do výše celé škody, pokud není výše škody v těchto Podmínkách omezena.

11.3. Pokud vznikne Poskytovateli vůči Uživateli nárok na smluvní pokutu sjednanou v těchto Podmínkách a/nebo v Rámcové smlouvě, zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu škody v rozsahu přesahujícím sjednanou smluvní pokutu. Uživatel je povinen zaplatit smluvní pokutu sjednanou v Rámcové smlouvě a/nebo ve Všeobecných podmínkách Systému CAR4WAY, i když porušení povinnosti uvedenou v Rámcové smlouvě a/nebo Všeobecných podmínkách Systému CAR4WAY nezavinil.

11.4. Poskytovatel je oprávněn v odůvodněných případech smluvní pokutu po Uživateli nepožadovat nebo ji požadovat ve snížené výši s přihlédnutím ke všem okolnostem, výši vzniklé škody a charakteru porušené povinnosti, za níž je smluvní pokuta stanovena. Uživateli však nárok na snížení smluvní pokuty nevzniká.

11.5. Není-li v Rámcové smlouvě nebo v těchto Podmínkách výslovně stanovena splatnost smluvní pokuty, poplatku nebo jiné platby dle Ceníku, je smluvní pokuta, poplatek nebo jiná platba dle Ceníku splatná na výzvu Poskytovatele doručenou do e-mailové schránky Uživatele a ve lhůtě v této výzvě uvedené.

11.6. V souladu s Rámcovou smlouvou je podstatné porušení těchto Podmínek důvodem k výpovědi z Rámcové smlouvy. Poskytovatel může vypovědět Uživateli Rámcovou smlouvu i v případě pokud Uživatel porušuje dobré mravy či veřejný pořádek. Okamžikem účinnosti výpovědi z Rámcové smlouvy zaniká Uživateli právo užívat Systém CAR4WAY, resp. možnost využívat krátkodobého pronájmu Automobilu způsobem uvedeným v Rámcové smlouvě a těchto Podmínkách. Výpověď je účinná doručením výpovědi Uživateli, přičemž postačuje doručení výpovědi do emailové schránky Uživatele.

 

12. Povinnosti Poskytovatele

12.1. Poskytovatel je povinen provádět veškerou pravidelnou běžnou údržbu Automobilů, servisní prohlídky, zajištění technických kontrol a opravy Automobilů poskytovaných Poskytovatelem do Systému CAR4WAY na své náklady, pokud není v těchto Podmínkách uvedeno jinak (oprava škod způsobených Uživatelem).

12.2. Poskytovatel nese veškeré náklady na pojištění automobilů (placení pojistného) poskytovaných Poskytovatelem do Systému CAR4WAY.

12.3. Pokud je Lokalita umístěna v parkovací zóně Poskytovatel nese náklady na parkování Automobilů v zóně placeného stání pouze mimo Rezervační dobu. V případě, že je Automobil rezervován (v rámci Rezervační doby), Uživatel nese veškeré náklady na parkování, zejména ve všech parkovacích zónách. Uživatel je tak oprávněn parkovat v zónách placeného stání (modré a fialové zóně) zdarma jen pokud je odhlášen ze systému, tj. mimo Rezervační dobu prostřednictvím ukončení rezervace podle čl. 6.2.e) těchto Podmínek. Při dalším případném užití Automobilu musí Uživatel provést novou rezervaci Automobilu.

 

13. Ustanovení závěrečná

13.1. Rámcová smlouva a tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 1746 odst. 2 a § 2321 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku. Ustanovení Rámcové smlouvy nebo Všeobecných podmínek Systému CAR4WAY odchylná od zákona, mají přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

13.2. Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit Všeobecné podmínky Systému CAR4WAY. Každá změna Všeobecných podmínek Systému CAR4WAY bude Uživateli oznámena prostřednictvím e-mailu a prostřednictvím Uživatelského účtu, a to nejméně ve lhůtě jednoho měsíce před nabytím účinnosti změn. V případě nesouhlasu Uživatele se změnou Všeobecných podmínek Systému CAR4WAY má Uživatel právo Rámcovou smlouvu písemně vypovědět s výpovědní dobou jednoho měsíce od doručení písemné výpovědi Poskytovateli, s tím, že výpověď Uživatele musí být podána nejpozději ve lhůtě do dne nabytí účinnosti změn (tj. ve lhůtě 1 měsíce od oznámení změn Všeobecných podmínek Systému CAR4WAY). Po dobu běhu výpovědní lhůty se právní vztah řídí Všeobecnými podmínkami Systému CAR4WAY ve znění před jejich změnou). Nepodá-li Uživatel písemnou výpověď z důvodu změny Všeobecných podmínek Systému CAR4WAY do dne nabytí účinnosti změn, platí, že Uživatel se změnou Všeobecných podmínek Systému CAR4WAY vyslovil souhlas.

13.3. Právní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem při pronájmu Automobilu se řídí vždy Všeobecnými podmínkami pronájmu platnými v době rezervace Automobilu a Ceníkem platným v době přiložení Čipové karty ke čtečce Automobilu nebo odemknutí Automobilu pomocí smartphonu pokud je tato služba zřízena

13.4. Uživatel není oprávněn provést započtení jakékoliv své pohledávky vůči Poskytovateli ani pohledávku nabytou za Poskytovatelem od třetí osoby.

13.5. Souhlasem při uzavření Rámcové smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku Uživatel potvrzuje, že se s těmito Podmínkami, pokud se nejedná o pozdější změnu těchto Podmínek učiněných v souladu s čl. 13.2. těchto Podmínek a kterou akceptoval způsobem tam uvedeným, seznámil a bezvýhradně s nimi souhlasí. 

 

CAR4WAY a.s.